beats by dre cheap

O IZGLEDU ALLAHOVOG POSLANIKA, A.S.

Bismillahirrahmanirrahim

O IZGLEDU ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem

 

*       Enes b.Malik, r.a., kazivaše:
„Allahov Poslanik, s.a., nije bio ni visok ni nizak, ni izrazito bijel ni crnoput, ni kovrdžave ni ravne kose. Allah ga je odabrao za poslanika kada je imao četrdeset godina. Proveo je u Mekki trinaest a u Medini deset godina. Umro je u šezdeset trećoj godini, a u kosi i u bradi nije imao ni dvadeset bijelih dlaka.“

 

*       Berra`b. Azib, r.a. prenosi: „Allahov Poslanik a.s. je bio srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju, u crvenom ogrtaču. Nikad nisam vidio nikog ljepšeg od njega.“

 

*       Alija b. Ebi Talib, r.a. prenosi: „Allahov Poslanik, a.s. nije bio ni visok ni nizak, grubih šaka i stopala, velike glave i krupnih kosti, dužih dlaka na prsima. Kad bi išao išao bi žustro kao da silazi niz brdo. Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nekog sličnog.“

 

*       Kada bi Alija, r.a. opisivao Allahovog Poslanika a.s. govorio bi: „Nije bio previsok ni prenizak nego srednjeg rasta. Nije bio ni kovrdžave ni ravne kose, nego blago valovite. Nije bio debeo ni okruglog lica, nego blago zaobljenog. Rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala, kada bi išao išao bi žusto kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima je imao  poslanički pečat  a on sam je bio bio pečat svih poslanika. Bijaše najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže ćudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao osjetio bi strahopoštovanje, a kad bi ga dobro upoznao zavolio bi ga. Kad bi ga neko opisivao rekao bi: Nikada, ni prije ni poslije nisam mu vidio nekog sličnog. “

 

*       Hasan b. `Ali r.a. kazuje: Moj dajdža Hind b. Ebi Hale je znao slikovito pričati, pa sam ga zamolio da mi opiše Allahovog Poslanika a.s. i on započe: „Allahov Poslanik biješe krupan, veličanstvenog izgleda, lice mu je sijalo kao puni mjesec, malo visočiji od čovjeka srednjeg rasta a niži od visokog čovjeka, velikog tjemena, blago valovite kose. Ako mu se kosa razdijeli napravio bi razdjeljak, a inače kosa mu nije prelazila ušne resice kada bi bila duga; bjelovite puti, širokog čela, punih obrva u obliku poluluka koje se nisu spajale, između njih bi se pojavila nabrekla vena kada se naljuti; malo povijenog nosa; iz njega je izbijao mir, ko ga ne poznaje pomislio bi da je gord. Bio je čovjek guste brade, ravnih obraza, punih usta, malo razmaknutih zuba, nježnih dlaka na prsima, vrat mu je blještao kao srebro, srednjeg stasa, krupno čvrstog tijela, izravnatog stomaka sa širokim prstima, širokih ramena, krupnih kostiju, od vrata do stomaka izrasle su mu mehke dlake, kosnatih ruku, ramena i gornjeg dijela prsa, dugih podlaktica, širokih dlanova, krupnih šaka i stopala, dugih ruku i nogu, udebljenih tabana, oblih stopala sa kojih se voda brzo slijevala, koračao je čvrsto i išao smireno. Kada bi išao išao bi žustro kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom, oborenog pogleda, pogled u zemlju mu je bio duži od pogleda u nebo, kad bi gledao gledao bi kratko. Išao je iza ashaba, i prvi nazivao selam onome koga susretne.“

 

*       Džabir b. Semure, r.a. pripovjeda: „Jedne svijetle noći ugledao sam Allahovog Poslanika,a.s. u crvenom ogrtaču. Zagledao sam se u njega pa u mjesec, i izgledalo mi je ljepši od mjeseca.“

 

*       Ebu Hurejre r.a. prenosi: „Allahov Poslanik, a.s. bijaše bijele puti kao da je stvoren od srebra, blago valovite kose.“

 

*       Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: „Pokazani su mi poslanici, i vidio sam Musaa a.s., kao da je iz plemena Šenue, a najsličniji Isau a.s. bijaše `Uvre b. Mes`ud. Ibrahimu a.s. najviše sam sličio ja, a Džibrilu, a.s. najsličniji bijaše Dihje.“

 

*       Se`id Džeriri prenosi da je čuo Ebu Tufejla, r.a., kada je rekao: „ Ja sam vidio Allahovog Poslanika, a.s. i od svih koji su ga vidjeli jedino sam ja živ. Opiši mi ga – rekoh mu.

- Bio je lijep, bijele puti i srednjeg rasta.“

 

*       Ibn `Abbas, r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik, a.s. je imao razmaknute sjekutiće. Kada bi govorio vidjelo bi se kao da svjetlo izlazi između njih.“

 

 

O POSLANIČKOM PEČATU

 

*       Said b. Jezid, r.a., pripovijeda: „Tetka me je odvela Allahovom Poslaniku, a.s. i rekla mu: - Allahov Poslaniče, moj sestrič je bolestan! Allahov Poslanik me pomilova po glavi, zamoli Allaha da me blagoslovi a zatim uze abdest. Ja sam se napio vode kojom je uzeo abdest, stao iza njega i počeo gledati u poslanički pečat među plećima, koji bijaše kao jaje prepelice.“

 

*        Rumejse, r.a. kazuje: „Čula sam Allahovog Poslanika, a.s. i bila sam tako blizu njega, da sam htjela poljubiti poslanički pečat među njegovim plećima, poljubila bih. Kada je Sa`d b. Mu`az umro rekao je: Zbog njegove smrti potresao se Allahov `Arš.“

 

*       Ebu Zejd el- Ensari, r.a. prenosi: „Allahov Poslanik, a.s. reče mi jednom prilikom: Ebu Zejde, približi se i stavi ruku na leđa, osjetio sam pod prstima posalnički pečat.

*       Upitah: - A kako je izgledao pečat?

- Nekoliko sakupljenih dlaka, odgovori.“

 

*       Ebu Burejde, r.a. pripovjeda: “Kada je Selman Farisi stigao u Medinu, donio je svježe hurme i stavio ih pred Allahovog Poslanika, a.s. On ga upita: - Selmane, šta je ovo?
 – Sadaka tebi i tvojim drugovima.
 – Digni to jer mi ne jedemo sadaku.
Naredni dan Selman ponovo donese svježe hurme i stavi ih ispred Allahovog Poslanika, a.s.
 – Šta je ovo, Selmane?
– Poklon tebi – odgovori Selman.
–Jedite- reče Allahov Poslanik, a.s. svojim drugovima.

*       Tada Selman ugleda pečat na leđima Allahovog Poslanika,a.s. i primi islam. Selman je bio rob jednog Jevreja, od kojeg ga je zbog primanja islama Allahov Poslanik, a.s. otkupio. Jevrej postavi uslov da Selam zasadi palme, izuzev jedne koju je zasadio Omer. Iduće godine rodiše sve palme osim jedne, zbog čega Vjerovjesnik, a.s. upita: - Šta je sa ovom palmom?
- Allahov Poslaniče, ja sam je zasadio – reče Omer.
Allahov Poslanik, a.s. iščupa palmu, ponovo je zasadi, i palma rodi nakon tri godine.“

*       Ovaj događaj se ubraja u mu`džize Poslanika a.s., jer najbolja i najcjenjenija vrsta palmi rađa tek nakon tri godine.

 

*       Abdullah b. Serdžis, r.a. kazuje: „Jednom prilikom sam došao Allahovom Poslaniku, a.s., dok je sjedio sa ashabima i stao mu iza leđa. On prozre moju namjeru i skide ogrtač sa ramena. Tada ugledah poslanički pečat među plećima, izgledao je kao pršt oko kojeg su bile crne tačkice. Zatim sam stao pored njega i rekao mu: - Allah ti oprostio, Allahov Poslaniče! – I tebi – odgovori mi.

- Je li ti Allahov Poslanik molio za oprost? – upitaše prisutni Abdullaha. – Da i vama je, i Abdullah prouči ajet:

- Moli oprosta za svoje grijehe, i za vjernike i vjernice. (Muhammed, 19.)

 

KAKVA JE BILA KOSA ALLAHOVOG POSLANIKA, A.S.

 

*       Enes b. Malik, r.a. prenosi: „Kosa Allahovog Poslanika a.s. je padala do pola ušiju.“

 

*       Aiša, r.a. prenosi: „Kupala sam se sa Allahovim Poslanikom, a.s., iz jedne posude, a njegova kosa nije bila ni kratka ni duga.“

 

*        Ibn `Abbas, r.a. kazuje: „Allahov Poslanik, a.s. je imao dužu kosu. Mušrici su pravili razdjeljak na sredini glave, a sljedbenici knjige (Židovi i kršćani) su puštali kosu da slobodno pada. Poslanik je volio slijediti sljedbenike Knjige u onome u čemu mu nije ništa naređeno, a kasnije je počeo praviti razdjeljak.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. ČEŠLJAO KOSU

 

*       Aiša, r.a. kazuje: „Češljala sam kosu Allahovog Poslanika, a.s., i kada sam imala mjesečno pranje.“

 

*       Aiša, r.a. kazuje: „Allahov Poslanik, a.s. je u svemu volio desnu stranu: prilikom pranja, prilikom češljanja i prilikom obuvanja objeće.“

 

 

O SIJEDIM VLASIMA U KOSI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*       Upitan je Enes b. Malik, r.a.: - Je li Allahov Poslanik, a.s. knio kosu? – Nije mu bilo potrebno, imao je nekoliko sijedih vlasi na sljepočnicama, ali je Ebu Bekr, r.a. knio.“

 

*       Enes b. Malik, r.a. pripovjeda: „Nisam nabrojao u kosi i bradi Allahovog Poslanika a.s. više od  četrdeset bijelih dlaka.“

 

*       Džabir b. Semure r.a. kazuje: „Kada bi Allahov Poslanik a.s. namazao kosu, ne bi se vidjele bijele vlasi, a ukazale bi se kad to ne bi činio.“

 

*       Ibn Abbas, r.a. pripovijeda: „Ebu Bekr jednom prilikom upita: - Allahov Poslaniče, vidim da si osjedio? – Osijedile su me sure Hud, Vaki`a, Murselat, `Amme i Ize-š-šemsu kuvviret.“

 

*       Džabir b. Semure, r.a. kazuje: „U razdjeljku na kosi Allahovog Poslanika, a.s. bilo je nekoliko sijedih vlasi, koje bi prekrilo ulje kada bi kosu namazao uljem.“

 

ALLAHOV POSLANIK A.S. JE KNIO KOSU

 

*             Ebu Rimse, r.a. kazivaše: „Jednom prilikom kada sam doveo sina Poslaniku a.s., upita me: - Jeli li to tvoj sin?

Ø       Da – odgovorih.

Ø       Neće snositi tvoj teret, niti ćeš ti snositi njegov – reče mi.

         Tada sam mu vidio vlasi crvene boje. „

 

*             Džehzema, žena Hasasije b. Ka`ba r.a., pripovjeda: „Vidjela sam Allahovog Poslanika, a.s. kada je izlazio iz kuće, kosa mu je bila mokra i oknivena knom.“

 

O SURMI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Ibn Abbas, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: „Podvlačite surmu ismidom*, jer on izoštrava vid i jača trepavice.“

Ibn Abbas, r.a. nastavlja: Poslanik, a.s. je imao surmedan iz kojeg je svaku noć podvlačio surmu tri puta.“

 

*Ismid – vrsta kamena od kojeg se pravi najbolja vrsta surme.

 

O ODJEĆI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Ummu Selema, r.a. je kazivala: „Košulja* je bila najdraža odjeća Allahovog Poslanika, a.s.“

 

*Prije dodira islamske civilizacije sa Evropom, nošnja naroda Arapskog poluotoka se bitno razlikovala, košulja o kojoj govori hadis bila je duga dosta slična sudanskoj.

 

*             Esma bint Jezid, r.a. pripovjeda: „Rukavi košulje Allahovog Poslanika a.s. padali su po zglobovima šaka. “

 

*             Mu`avija b. Kurre, r.a. prenosi da mu je njegov otac pripovjedao: „Došao sam predstavnicima plemena Muzejne da se Allahovom Poslaniku, a.s. zakunemo na vjernost (mubaje`a). Pošto mu je košulja bila otkopčana, zavukao sam ruku i opipao poslanički pečat.“

 

*             Enes b. Malik, r.a. prenosi: „Allahov Poslanik, a.s. ušao je u džamiju oslanjajući se na Usama b. Zejda. Bio je ogrnut pamučnim ogrtačem iz Jemena, a potom nam je klanjao namaz.“

 

*             Ebu Se`id Hudri, r.a. kazuje: „Kada bi oblačio novu odjeću (`imamu-turban, košulju ili ogrtač) Allahov Poslanik a.s. bi proučio:

- Gospodaru moj! Tebi hvala što si me obukao. Molim Te za dobro ove odjeće i dobro za koje je šivana, a utječem Ti se od njenog zla i zla za koje je šivana.“

 

*             Enes b. Malik r.a. nam pripovjeda: „Najdraža odjeća Allahovom Poslaniku, a.s. bio je jemenski ogrtač.“

 

*             Ebu Rimse, r.a. kazuje: „Vidio sam Allahovog Poslanika, a.s. na sebi je imao dva zelana ogrtača (burde)“

 

*             Ibn Abbas, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: „Nosite bijelu odjeću. Neka je oblače živi, i u nju zamotavajte mrtve, jer nam je to najbolja odjeća.“

 

*             Aiša, r.a. pripovjeda: „Kada je izašao jednog jutra, Allahov Poslanik, a.s. imao je na sebi ogrtač od crne kostrijeti.“

 

*             Mugire b. Šu`be r.a. kazuje: „Allahov Poslanik, a.s. je jednom prilikom obukao bizantijsko džubbe tijesnih rukava.“

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
04/02/2007 16:38