beats by dre cheap

dan Arefata

          [img]http://www4.slikomat.com/08/1206/ph-Arefat.jpg[/img]    

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Vrijednost prvih dana mjeseca Zul Hidždže
 
Enes b. Malik kaže da se u vezi s ovih deset dana govorilo:
"Svaki dan vrijedi kao hiljadu dana, a dan Arefata kao deset hiljada dana."
(Bejheki u djelu Šuabul-iman, 3/358/3766.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najvrednija dova jeste ona na dan Arefata."
(Tirmizi i Ahmed, s dobrim lancem prenosilaca.)
Ibn Abdul-Berr veli: "Navedeni hadis ukazuje na odlike dove na Arefatu, a to neminovno iziskuje odliku dana Arefata nad drugim danima." (Vidjeti: Et-Temhid, 6/21.)

 Imam Muslim zabilježio je da je Aiša, radijallahu anha, prenijela sljedeći Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis:
"Nikada veći broj ljudi ne bude oslobođen džehennemske vatre kao na dan Arefata. Uzvišeni Allah ponosi se hadžijama pred melekima govoreći: 'Šta žele ovi ljudi!'"

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se pred stanovnicima nebesa ponosi ljudima koji stoje na Arefatu, govoreći: 'Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, uzimam vas kao svjedoke da sam im oprostio grijehe, makar bili obilni kao kapi kiše.'"
(Ibn Hibban s dobrim lancem prenosilaca.)

Post dana Arefata ima posebnu odliku, ali hadžije ne poste taj dan. Imam Muslim zabilježio je da Ebu Katada prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Post dana Arefata iskupljuje grijehe prošle i naredne godine, a post dana Ašure iskupljuje grijehe prošle godine."

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadžu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su:
"Allahov Poslaniče, da li se oprost odnosi isključivo na nas?"
"Na vas, ali i na sve one koji dođu nakon vas, sve do Sudnjeg dana"
, odgovori im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
(Ibn Mubarek, Semani u djeluEdebul-imla, str. 97, i Ibn Abdul-Berr u djelu Et-Temhid, 1/128-129, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/33.)

U jednom drugom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Na dan Arefata, Svevišnji Allah spusti se na ovosvjetsko nebo i pred melekima se ponosi Svojim robovima, govoreći: 'Pogledajte Moje robove, stoje na suncu, uprašeni i raščupani, došli su iz raznih predjela, uzimam vas kao svjedoke da sam im već oprostio!'"
(Ibn Menda, Begavi u djelu
Šerhus-sunna, 7/159/1931, i Ebu Ja'la, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 2/125.)

Ibn Omer prenosi poduži hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a na dan Arefata, Uzvišeni Allah spusti se na ovosvjetsko nebo." (Ibn Hibban s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/34-36/1155.)

 Preneseno je da je Ummu Selema govorila da se Svemogući Allah na dan Arefata spušta na ovosvjetsko nebo. (Darekutni u djelu Kitabun-nuzul, str. 48/95-96, i Lalekai u djelu Šerhul-usul, 2/499/768, sa slabim lancem prenosilaca.)

Štaviše, islamski učenjaci raspravljali su o pitanju da li je vredniji dan Kurban-bajrama ili dan Arefata, iako vjerodostojan sunnet ukazuje da je vredniji dan Kurban-bajrama. (Vidjeti: Medžmuatul-fetava, 25/155.) A Allah najbolje zna.

                     [img]http://www4.slikomat.com/08/1206/tpp-Brdo-m.jpg[/img]

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
06/12/2008 18:27