beats by dre cheap

Iskrenost - duša ibadeta

                                                             [img]http://www4.slikomat.com/08/0723/522-951078.jpg[/img]

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Koliko je velikih djela propalo zbog neiskrenosti njihovih počinaka.

Takva djela će kod Allaha biti pretvorena u prašinu, jer je nijjet (namjera) njihovih počinilaca bio pogrešan.

Radili su djela kojima se Allahu približava, a njima su željeli ovaj svijet.

Klanjali su, postili, zekat i sadaku udjeljivali, džihad vodili, Allahu pozivali..da bi bili viđeni, pohvaljeni, da bi se za njih čulo, da bi našli mjesta u ljudskih srcima, da bi se prstom na njih pokazivalo.

Radili su djela stanovnika Dženneta, a kupovali Džehennem.

 

Isto tako, koliko li je malih i lahkih poslova koji će kod Allaha biti veliki poput brda zbog iskrenih nijjeta njihovih počinilaca. Radili su ih da bi se približili Allahu, iskreno, vodeći računa o svom nijjetu. Ono će istinski profitirati.

Blago onome ko vodi računa o svom nijjetu!

Onome koji, kada hoće uraditi neko djelo ili izgovoriti riječ, razmišlja da li je to radi Allaha ili nečega, odnosno nekoga, drugog. On je sličan najboljim ljudima, ashabima (drugovima) Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. jer su i oni, kad bi se sklanjali u hlad, ili izlazili na sunce, gledali da to čine radi Allaha.

Iskrenost se dijeli na dvije vrste: iskrenost srca (nijjeta ili namjere prilikom činjenja djela, izgovaranja riječi i sl.) i iskrenost govora.

Prva vrsta zove se ihlas, a druga sidk.

Neiskrenost nijjeta, suprotna ihlasu, zove se rija, a neiskrenost govora, suprotna sidku, kizb (laž).  

Vrijednost ihlasa

U jednoj od svojih najčuvenijih izreka, koju su mnogi velikani stavili kao ulazna vrata svojih knjiga, govoreći o važnosti ihlasa, Allahov Poslanik s.a.v.s. je istakao sljedeće:

„Djela se vrjednuju prema nijjetima, i svakom čovjeku pripada ono što je nanijetio. Pa, ko učini hidžru radi Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i Njegova Poslanika. A, ko učini hidžru radi dunjalučkih ciljeva, da bi ih postigao, ili radi žene, da bi se oženio, njegova hidžra pripada onome radi čega ju je učinio.“

(Hadis prenosi Omer b.Hatab r.a. a bilježe Buhari i Muslim)


Islamski učenjaci su,kroz historiju, pridavali veliki značaj ovom hadisu. Neki su ga smatrali trećinom islama. To je zbog toga što čovjek zarađuje grijeh ili nagradu kroz jedno do tri stvari: srcem, jezikom ili dijelovima tijela (pokreti ruku, nogu i glave). Hadis ukazuje na jednu od ove tri stvari, pa djeluje kao da je trećina islama. Drugi učenjaci, pak, smatraju da ovaj hadis predstavlja polovinu islama. Oni su uvidjeli da se islam sastoji iz dva dijela: skrivenih (što je posao srca) i vidljivih djela, (manifestiranje jezikom i ostalim vidljivim organima). Pošto ovaj hadis ukazuje na aktivnost srca, a to je jedan od dva navedena dijela, on je polovina islama.


Govoreći o ihlasu, Allah dž.š. kaže:

A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju,da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju. (Kur`an, El-Bejjine,5)

Iskreno ispovjedanje vjere Allahu dž.š. je ihlas. Ihlasom je Uzvišeni Allah nazvao i jednu od najvažnijih i temeljnih sura u Kur`anu, koji milioni muslimanske djece, širom svijeta,znaju napamet. 

Reci: „On je Allah – jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!“

(Kur`an, Ihlas, 1-4)

Uistinu, čovjek se svog najvećeg dušmana, svog najvećeg neprijatelja, nevidljivog nosioca zla-prokletog šejtana (Iblisa) – može osloboditi isključivo ihlasom, iskrenim robovanjem Allahu dž.š. Ovaj prokletnik i začetnik svakog zla na Zemlji je bio svjesan toga i kada je Allahu priznao, nekon što je rekao da će zavesti ljudski rod:

Osim među njima Tvojih robova iskrenih.

(Kur`an, El-Hidžr, 40)

Stoga je ihlas, kako su to neki učenjaci naglasili: „čišćenje nijjeta i zadobijanje Allahove dž.š. milosti od bilo kojih nedostataka.“, iz razloga što Allah ne prima djela koja nisu u Njegovo ime i radi Njegova zadovoljstva učinjena. Prenosi se od Ebu Umamea r.a. da je rekao: „Jedan je čovjek došao i, tri puta ponovivši, upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.: `Šta misliš, šta sve zaslužuje čovjek koji, tražeći nagradi i slavu, krene u rat?`. `Ništa ne zaslužuje!`.-svaki put bi odgovorio Allahov Poslanik s.a.v.s. a zatim dodao: `Allah prima samo djela koja su iskreno, u Njegovo ime i radi Njegova zadovoljstva, učinjena.`.“.

(Hadis bilježi Nesai)

Izreke selefa (najboljih generecija muslimana) o ihlasu:

Jahja ibn Kesir:

„Navikavajte se na iskrenost u nijjetu, možda je to važnije i od samog djela!“

Poznati učenjak, Sufjan Es-Sevri je govorio:
„Najteža etapa u borbi protiv sebe je nijjet. Uvijek mi se nekako izmicao.“

Mutarif ibn Abdullah kaže:
„Čestitost srca zavisi od ispravnosti djela, a ispravnost djela od ispravnosti nijjeta.“

Adbullah ibn Mubarek je rekao:
„Možda neko neznatno djelo iskrena namjera uveća, a možda neko veliko djelo iskrena namjera umanji.“
(Hadis bilježi Buhari i Muslim)

Allahu, molimo te za Džennet i riječi i djela koja vode ka Džennetu!
Sačuvaj nas od Džehennema i riječi i dijela koja vode do Džehennema!

....................................................................................
Odlomak iz knjige: Preporod dusa- Sanin Musa

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
23/07/2008 23:30