beats by dre cheap

Sura Sazviježđa – Al-Burug

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Sura Sazviježđa – Al-Burug
Mekka – 22 ajeta

1  Tako mi neba sazviježđima okićenog
2   i Dana već određenog,
3   i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, -
4   prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
5   i vatrom i gorivom ih napunili,
6   kada su oko nje sjedjeli
7   i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
8   A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,
9   čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, - a Allah je svemu Svjedok.
10  One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali
- čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju,
11  a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz
koje
će rijeke teći, - a to će veliki uspjeh biti.
12  Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
13  On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti,
14  I On prašta, i pun je ljubavi,
15  Gospodar svemira, Uzvišeni,
16  On radi šta je Njemu volja.
17  Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
18  o faraonu i Semudu?
19  Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču,-
20  a Allahu oni neće umaći:
21  a ovo je Kur`an veličanstvani,
22  na ploči pomno čuvanoj.

Kur`an

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
11/07/2008 13:37