www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

28.07.2008.

mubarek noć Isra i Mir`adž - (utorak, 29.07.2008 )

Bismillahi - r -Rahmani - r- Rahim

Hadis o Muhammedovom sallallahu alejhi ve sellem UZDIZANJU NA NEBESA I PROPISIVANJU NAMAZA

http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/08/08/1074433

23.07.2008.

Iskrenost - duša ibadeta

                                                             

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Koliko je velikih djela propalo zbog neiskrenosti njihovih počinaka.

Takva djela će kod Allaha biti pretvorena u prašinu, jer je nijjet (namjera) njihovih počinilaca bio pogrešan.

Radili su djela kojima se Allahu približava, a njima su željeli ovaj svijet.

Klanjali su, postili, zekat i sadaku udjeljivali, džihad vodili, Allahu pozivali..da bi bili viđeni, pohvaljeni, da bi se za njih čulo, da bi našli mjesta u ljudskih srcima, da bi se prstom na njih pokazivalo.

Radili su djela stanovnika Dženneta, a kupovali Džehennem.

 

Isto tako, koliko li je malih i lahkih poslova koji će kod Allaha biti veliki poput brda zbog iskrenih nijjeta njihovih počinilaca. Radili su ih da bi se približili Allahu, iskreno, vodeći računa o svom nijjetu. Ono će istinski profitirati.

Blago onome ko vodi računa o svom nijjetu!

Onome koji, kada hoće uraditi neko djelo ili izgovoriti riječ, razmišlja da li je to radi Allaha ili nečega, odnosno nekoga, drugog. On je sličan najboljim ljudima, ashabima (drugovima) Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. jer su i oni, kad bi se sklanjali u hlad, ili izlazili na sunce, gledali da to čine radi Allaha.

Iskrenost se dijeli na dvije vrste: iskrenost srca (nijjeta ili namjere prilikom činjenja djela, izgovaranja riječi i sl.) i iskrenost govora.

Prva vrsta zove se ihlas, a druga sidk.

Neiskrenost nijjeta, suprotna ihlasu, zove se rija, a neiskrenost govora, suprotna sidku, kizb (laž).  

Vrijednost ihlasa

U jednoj od svojih najčuvenijih izreka, koju su mnogi velikani stavili kao ulazna vrata svojih knjiga, govoreći o važnosti ihlasa, Allahov Poslanik s.a.v.s. je istakao sljedeće:

„Djela se vrjednuju prema nijjetima, i svakom čovjeku pripada ono što je nanijetio. Pa, ko učini hidžru radi Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i Njegova Poslanika. A, ko učini hidžru radi dunjalučkih ciljeva, da bi ih postigao, ili radi žene, da bi se oženio, njegova hidžra pripada onome radi čega ju je učinio.“

(Hadis prenosi Omer b.Hatab r.a. a bilježe Buhari i Muslim)


Islamski učenjaci su,kroz historiju, pridavali veliki značaj ovom hadisu. Neki su ga smatrali trećinom islama. To je zbog toga što čovjek zarađuje grijeh ili nagradu kroz jedno do tri stvari: srcem, jezikom ili dijelovima tijela (pokreti ruku, nogu i glave). Hadis ukazuje na jednu od ove tri stvari, pa djeluje kao da je trećina islama. Drugi učenjaci, pak, smatraju da ovaj hadis predstavlja polovinu islama. Oni su uvidjeli da se islam sastoji iz dva dijela: skrivenih (što je posao srca) i vidljivih djela, (manifestiranje jezikom i ostalim vidljivim organima). Pošto ovaj hadis ukazuje na aktivnost srca, a to je jedan od dva navedena dijela, on je polovina islama.


Govoreći o ihlasu, Allah dž.š. kaže:

A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju,da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju. (Kur`an, El-Bejjine,5)

Iskreno ispovjedanje vjere Allahu dž.š. je ihlas. Ihlasom je Uzvišeni Allah nazvao i jednu od najvažnijih i temeljnih sura u Kur`anu, koji milioni muslimanske djece, širom svijeta,znaju napamet. 

Reci: „On je Allah – jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!“

(Kur`an, Ihlas, 1-4)

Uistinu, čovjek se svog najvećeg dušmana, svog najvećeg neprijatelja, nevidljivog nosioca zla-prokletog šejtana (Iblisa) – može osloboditi isključivo ihlasom, iskrenim robovanjem Allahu dž.š. Ovaj prokletnik i začetnik svakog zla na Zemlji je bio svjesan toga i kada je Allahu priznao, nekon što je rekao da će zavesti ljudski rod:

Osim među njima Tvojih robova iskrenih.

(Kur`an, El-Hidžr, 40)

Stoga je ihlas, kako su to neki učenjaci naglasili: „čišćenje nijjeta i zadobijanje Allahove dž.š. milosti od bilo kojih nedostataka.“, iz razloga što Allah ne prima djela koja nisu u Njegovo ime i radi Njegova zadovoljstva učinjena. Prenosi se od Ebu Umamea r.a. da je rekao: „Jedan je čovjek došao i, tri puta ponovivši, upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.: `Šta misliš, šta sve zaslužuje čovjek koji, tražeći nagradi i slavu, krene u rat?`. `Ništa ne zaslužuje!`.-svaki put bi odgovorio Allahov Poslanik s.a.v.s. a zatim dodao: `Allah prima samo djela koja su iskreno, u Njegovo ime i radi Njegova zadovoljstva, učinjena.`.“.

(Hadis bilježi Nesai)

Izreke selefa (najboljih generecija muslimana) o ihlasu:

Jahja ibn Kesir:

„Navikavajte se na iskrenost u nijjetu, možda je to važnije i od samog djela!“

Poznati učenjak, Sufjan Es-Sevri je govorio:
„Najteža etapa u borbi protiv sebe je nijjet. Uvijek mi se nekako izmicao.“

Mutarif ibn Abdullah kaže:
„Čestitost srca zavisi od ispravnosti djela, a ispravnost djela od ispravnosti nijjeta.“

Adbullah ibn Mubarek je rekao:
„Možda neko neznatno djelo iskrena namjera uveća, a možda neko veliko djelo iskrena namjera umanji.“
(Hadis bilježi Buhari i Muslim)

Allahu, molimo te za Džennet i riječi i djela koja vode ka Džennetu!
Sačuvaj nas od Džehennema i riječi i dijela koja vode do Džehennema!

....................................................................................
Odlomak iz knjige: Preporod dusa- Sanin Musa

20.07.2008.

IMENA SUDNJEG DANA

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

1)    Čas oživljenja
Rekao je Allah dž.š.: Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje.“ (Kur`an, al-Mu`min, 59)

2)    Dan oživljenja
Rekao je Uzvišeni Allah:
Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja, - a ovo je Dan oživljenja.“ (Kur`an, ar-Rum, 56)

3)    Dan sudnji
Rekao je Uzvišeni Allah: „Vladara Dana sudnjeg.“ (Kur`an, al-Fatiha, 3)

4)    Dan tuge

Rekao je Uzvišeni Allah: „ I pomeni ih na Dan tuge.“ (Kur`an, Maryam, 39)

5)    Onaj svijet
Rekao je Uzvišeni Allah: „Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!“ (Kur`an, al-Ankabut, 64)

6)    Dan kada jedni druge budu dozivali
Rekao je Uzvišeni Allah: „Plašim se šta će biti sa vama na Dan kada jedni druge budete dozivali.  (Kur`an, al-Mu`min, 32)

7)    Kuća vječna
Rekao je Uzvišeni Allah: „A onaj svijet je,zaista, Kuća vječna.“ (Kur`an, al-Mu`min, 39)

8)    Dan strašnog suda
Rekao je Uzvišeni Allah: „Da, ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali!“ (Kur`an, as-Saffat, ajet 21)

9)    Dan kada će se svi sakupiti
Rekao je Uzvišeni Allah: „I upozorio na Dan kada će se sakupiti – u koji nema nikakve sumnje.“  (Kur`an, aš-Šu`ara)

10)                        Dan u kome će se račun polagati
Rekao je Uzvišeni Allah: „To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati.“ (Kur`an, Sad, 53)

11)                        Dan kojim se prijeti
Rekao je Uzvišeni Allah: „I u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti.“
(Kur`an, Qaf, 20)

12)                        Dan vječni
Rekao je Uzvišeni Allah: „Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!“ (Kur`an, Qaf, 34)

13)                        Dan proživljenja
Rekao je Uzvišeni Allah: „Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan proživljenja.“ (Kur`an, Qaf, 42)

14)                        Događaj
Rekao je Uzvišeni Allah: „Kada se Događaj dogodi.“ (Kur˙an, al-Waqi`a, 1)

15)                        Čas neizbježni
Rekao je Uzvišeni Allah: „Čas neizbježni, šta je čas neizbježni, i otkud ti znaš šta je čas neizbježni?“ (Kur`an, al-Haqqa, 1-3)

16)                        Nevolja najveća
Rekao je Uzvišeni Allah: „A kada dođe nevolja najveća.“ (Kur`an, An-Nazi`at, 34)

17)                        Glas zaglušujući
Rekao je Uzvišeni Allah: „ A kada dođe glas zaglušujući.“ (Kur`an, Abasa, 33)

18)                        Ono što se približava
Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta se približava.“ (Kur`an, an-Naqm,57)

19)                        Smak svijeta
Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?“ (Kur`an, al-Qar`a, 1-3)

............................................................................................
Knjiga: Predznaci sudnjeg dana (Mali-srednji-veliki) Yusuf b. `Abdullah b. Yusuf al-Wabil

14.07.2008.

sunce

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Od Abu Zarr`a se prenosi kako je Allahov Poslanik a.s. jednog dana rekao:
Znate li vi kuda ide ovo sunce?“
Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju“, odgovoriše.
„Ono žuri dok ne stigne do svoga odredišta pod Aršom i padne Mu na sedždu. Ostane u tom položaju dok mu se ne kaže:`Podigni se i vrati odakle si i došlo`, pa ranim jutrom se vrati i izađe sa svog izlazišta.
Zatim ide žurno dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom i padne Mu na sedždu. Ostane u tom položaju dok mu se ne kaže: `Podigni se i vrati odakle si i došlo`, pa se ranim jutrom vrati i izađe sa svog izlazišta.
Zatim će žuriti i ljudima će se to činiti normalnim sve dok jednom ne stigne do svog odredišta pod Aršom, a onda mu se kaže: `Podigni se i izađi sa Zapada`, pa će ono izaći sa Zapada.“
Potom Allahov Poslanik s.a.v.s. reče:
Znate li kada će se to dogoditi? Onda kada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio.“

(Hadis prenosi Ahmed, Muslim)

11.07.2008.

Šehidi..

                     

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Mesruk pripovjeda da je pitao Abdullaha b. Mes`uda, r.a. o značenju ajeta:
“Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli!
Ne, oni su živi i u izobilju su kod svoga Gospodara.„

(Kur`an, Ali `Imran, 169 ajet)


- Za ovaj ajet smo pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem pa nam je rekao:
`Njihove duše su u utrobama zelenih ptica, čiji kandilji vise o Aršu, lete po Džennetu kuda zažele,a potom se ugnijezde u kandiljima.
Allah ih pogleda i upita: „Želite li nešto?“
- Šta možemo poželjeti kada slobodno hodamo po Džennetu kuda zaželimo?
Allah ih upita tri puta, i kada vidješe da će ponovo biti upitani, rekoše:
Želimo da nam povratiš naše duše pa da ponovo poginemo na Tvome putu. Pošto vide da nemaju neke potrebe bijahu ostavljeni.`

Hadis prenose Muslim (Tirmizi, Nesai i Ibn Madže)

11.07.2008.

Sura Sazviježđa – Al-Burug

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Sura Sazviježđa – Al-Burug
Mekka – 22 ajeta

1  Tako mi neba sazviježđima okićenog
2   i Dana već određenog,
3   i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, -
4   prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
5   i vatrom i gorivom ih napunili,
6   kada su oko nje sjedjeli
7   i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
8   A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,
9   čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, - a Allah je svemu Svjedok.
10  One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali
- čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju,
11  a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz
koje
će rijeke teći, - a to će veliki uspjeh biti.
12  Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
13  On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti,
14  I On prašta, i pun je ljubavi,
15  Gospodar svemira, Uzvišeni,
16  On radi šta je Njemu volja.
17  Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
18  o faraonu i Semudu?
19  Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču,-
20  a Allahu oni neće umaći:
21  a ovo je Kur`an veličanstvani,
22  na ploči pomno čuvanoj.

Kur`an

04.07.2008.

Ajeti sure Grad - Al-Balad

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim 

4      Mi čovjeka stvaramo da se trudi.

   Misli li on da mu niko ništa ne može

 „Utrošio sam blago nebrojeno!“ - reći će.

7    Zar misli da ga niko vidio nije?

8    Zar mu nismo dali oka dva

9   I jezik i usne dvije,

10  I dobro i zlo mu objasnili?

11  Pa, zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? –

12  A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti?-

13     Roba ropstva osloboditi,

14     Ili, kad glad hara, nahraniti

15     Siroče bliska roda,

16     Ili ubogoga nevoljnika,

17     A uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju,

18     Oni će biti – sretnici!

19     A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni će biti – nesretnici,

20     Iznad njih će vatra zatvorena biti.

Kur`an

03.07.2008.

Mekka

 

Alejhisselam
<< 07/2008 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261815

Powered by Blogger.ba