www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

30.05.2007.

Uvjeti iskrenog pokajanja

  Bismillahirrahmanirrahim

Svaki grijeh između nas i našeg Gospodara, treba posjedovati tri preduvjeta, bez obzira koliki i kakav grijeh bio:

- Kajanje – Ako neki čovjek kod sebe ima mnogo grijeha, velikih i malih, na hiljade – osjetit će ispravno pokajanje tek kada osjeti u svom srcu bol i kajanje za počinjene grijehe. Kada kaže: „Kako sam mogao sve ove grijehe prema Allahu dž.š. učiniti? Kako sam mogao to i to uraditi?“
Iskreno kajanje je – da se ne ponosimo grijehom i da ne žudimo da ponovo učinimo taj grijeh, već da se stalno kajemo što si taj grijeh uradili.

- Ostavljanje grijeha i mjesta koja na grijeh zovu

- Jaka odluka i davanje zavjeta Allahu dž.š. da se nećeš na grijeh vraćati

Sjetimo se riječi našeg Poslanika s.a.v.s.:
“O ljudi, zavolite svoga Gospodara iz sveg srca.“

Koliko god shvatimo uzvišenost svoga Gospodara, koliko pazimo da Ga ne rasrdimo i grijeh učinimo – toliko će naša tewba biti brža. InšaAllah

Allahov Poslanik s.a.v.s. je u dovi molio:
„Gospodaru, opskrbi me Svojom ljubavlju i ljubavlju onoga čija će mi ljubav koristiti.
Gospodaru, onim što si me opskrbio od stvari koje volim, ojačaj me time u činjenju onoga što Ti voliš.
Gospodaru, ono što si mi uskratio od stvari koje volim, učini da umjesto toga, radim ono što Ti voliš.“
(hadis prenosi Tirmizi)

amin
.......................................
Govor srca – Amr Halid  

28.05.2007.

Poslanik s.a.v.s. govori o pokajanju

Bismillahirrahmanirrahim

Došao neki čovjek kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. i upitao:

„Allahov Poslaniče, ako počinim grijeh da li mi se taj grijeh piše?“
Allahov Poslanik a.s. mu odgovori „Piše se“.
Čovjek ponovo upita: „A ako se pokajem?“
Reče Poslanik a.s. „Bit će izbrisan“.

Čovjek na to reče: “A ako se povratim na grijeh?“
Allahov Poslanik a.s. mu odgovori: „Piše se“.
„A ako se ponovo pokajem?“-upita čovjek
„Briše se“ – odgovori mu Poslanik a.s.

Čovjek opet upita: „A ako se ponovo povratim na grijeh?“
„Piše se“ – reče mu Allahov Poslanik a.s.
„A ako se pokajem?“ – upita čovjek.
„Briše se“ – odgovori mu Allahov Poslanik a.s.

Nakon toga beduin upita: „Dokle se brišu grijesi?“
Allahov Poslanik s.a.v.s. mu odgovori: Zaista Allahu, dž.š. neće dosaditi da oprašta sve dok tebi ne dosadi da tražiš oprost za počinjene grijehe?“
(Bejheki, hadise sličnog značenja bilježe Buharija i Muslim)


„Ljudi, pokajte se Allahu, jer zaista ja Mu se kajem po stotinu puta dnevno.“
(hadis bilježi - Muslim)

„Nema muslimana koji, kada počini grijeh, uzme abdest i klanja dva rekata, a potom zatraži oprost, da mu Allah dž.š. neće oprostiti (grijeh).“
(Buharija i Muslim)

25.05.2007.

Povezanost Rabba i čovjeka

 Bismillahirrahmanirrahim

Povezanost nas i našeg Gospodara, Allaha dž.š. uvijek trebamo održavati pa čak i ako svakodnevno činimo grijehe, pa makar ti grijesi bili i veliki.

Pročitajmo slj. priču jednog od tabi`ina, a on je imam Ahmed ibn Hambel r.a.On kaže:
- Dok sam bio na jednom putovanju, vidjeh kako neki razbojnik pljačka ljude. Poslije vidjeh istog tog razbojnika kako klanja. Priđoh mu i rekoh: „Ne pristoji da se ovako odnosiš prema Allahu dž.š. Taj ti namaz neće biti primljen.“

A taj kradljivac mi reče:
„Moj imame, između mene i Allaha dž.š. su mnoga vrata zatvorena, pa sam želio da ova vrata ostanu otvorena.“ 
Imam Ahmed se puno začudio, ne odobravajući ovaj govor.

Nekoliko mjeseci nakon ovog događaja, otišao je imam Ahmed r.a. da obavi hadž. Kaže: - Tokom tafava oko Kabe vidio sam čovjeka okačenog za prekrivač Kabe kako govori: „Pokajao sam se. Smiluj mi se. Neću ti više nikada grijeh činiti.“

Zamislih se: ko li bi mogao biti onaj poznati glas? Sjetih se da je to onaj kradljivac, pa rekoh:„Ostavio si jedna vrata između tebe i Allaha dž.š. otvorena, pa ti je Allah dž.š. otvorio sva Svoja vrata.“

„Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i povjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu ustraje.“

(Kur`an, Ta Ha, 82 ajet)

................................... 
 (Govor srca – Amr Halid)

Molim Allaha dž.š. da bude zadovoljan nama i da nas na Sudnjem Danu nagradi Svojom milošću i blizinom, amin

23.05.2007.

Vrijeme..

 Bismillahirrahmanirrahim

Abdullah ibn Mes`ud, r.a. govori:
“Neće musliman dostići istinsko vjerovanje sve dok mu vrijeme ne bude skuplje od imetka, jer stoji u predajama:
`Nema dana u kojem ljudi osvanu, a da im taj dan ne kaže:
Ja sam novi dan, svjedočit ću o tvojim djelima, iskoristi me, jer ja se neću vratiti do Sudnjeg dana.`“


Tako Mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.“
(Kur`an, El-Asr, 1-3 ajet)

20.05.2007.

Koji su nužni koraci da bi se približili Allahovom dž.š. putu?

Bismillahirrahmanirrahim

Tih koraka je pet, na koje je Allahov Poslanik s.a.v.s. ukazao i oni su ključevi povratka Allahu dž.š.:

Prvi korak:

Namaz na početku njegovog vremena i ustrajnost na tome. Ovo je stvar kojom je Allah dž.š. najviše zadovoljan i što ojačava vezu između Njega i tebe.

Drugi korak:

Spominjanje Allaha dž.š. – zikr, pa makar i deset minuta na dan. Kako? Govorimo: Estagfirullah!  Ellhamdulillah! La ilahe ilallah!

Treći korak:

Upućivanje dova Allahu dž.š. svakodnevno. Sigurno da je svakom od nas potrebno mnogo svari na ovom i budućem svijetu. Molimo Allaha dž.š. na bilo kojem jeziku. Molimo ga onim što je iz srca i što u duši osjećamo.

Četvrti korak:

Ustrajnost na učenju Kur`ana svakog dana, pa makar proučili i jednu stranicu.

Peti korak:

Udaljavanje od lošeg društva. Jer tako se postaje drugi čovjek.

........................
Govor srca – Amr Halid

Gospodaru moj, podari nam snage i volje da se uspijemo organizovati i pridržavati Tvoga puta, amin

17.05.2007.

Značaj prijateljstva u ime Allaha dž.š.

 Bismillahirrahmanirrahim

Vrijednost ljubavi u ime Allaha dž.š. potvrđuje nam i hadis Allahovog Poslanika s.a.v.s.:
„Od Allahovih dz.š. robova ima ljudi koji nisu ni poslanici, ni šehidi, a zavidjet će im poslanici i šehidi na Sudnjem danu zbog njihovog mjesta kod Allaha dž.š.“
Upitaše ashabi: „Obavjesti nas, Allahov Poslaniče, ko su oni?“
Allahov Poslanik s.a.v.s. reče:
To su ljudi koji se vole u ime Allaha dž.š. nisu rodbina, niti imaju materijalene koristi od toga. Njihova lica će biti svjetlost, i oni će biti u svjetlosti. Neće se bojati onda kad ljudi budu strahovali, niti će tugovati kada drugi budu tugovali.“
Zatim je proučio ajet:
I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.
(Kur`an, Junus, 62)
(hadis prenosi: Omer ibnu-l-Hattab r.a.)

I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prama drugima sjediti.
(Kur`an, El-Hidžr, 47)

Ebu Hurejere r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
Na Sudnjem danu će Allah reći:
- Gdje su oni što su se voljeli u Moje ime? Danas ću ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga
!“
(Muslim)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Tako mi Allaha, u čijoj je moći moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok ne budete voljeli!
Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!“
(Muslim)

Gospodaru moj, pomozi nam u iskrenosti bratstva i sestrinstva, učini naša srca mehkim i Tebi milim,
amin

14.05.2007.

PRIJATELJI u ime Allaha dž.š.

Bismillahirrahmanirrahim

 Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:
“Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato pazite sa kome se družite!“
(Tirmizi)

 Prijatelj ti nije onaj kojeg je slušajnost stavila na put života, već je prijatelj onaj koga odabereš ti i vidiš u njemu da odgovara tvome odgoju, uvjetima, ponašanju, vjeri i pokornosti Allahu dž.š.

Zato Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:
Čovjek će biti uz onog koga voli.“
(Buharija) 

Kolika je to sreća da Allah dž.š. nekom od nas pošalje čovjeka koji će ga u Njegovo ime voljeti.
Omer ibn-l-Hattab r.a. bi govorio:
“Ako neko vidi da ga njegov brat musliman voli u ime Allaha, dž.š. neka se za njega prihvati jer rijetkost je to naći.“


 U predajama stoji:
„Poslije islama čovjeku nije dato veće dobro od dobrog brata muslimana, koji će ga, ako zaboravi – napomenuti, a ako ga podsjeti – potpomoći će ga.“

Slast bratstva(sestrinstva) u ime Allaha dž.š. možemo shvatiti samo kada čujemo hadis-kudisijj, u kojem Uzvišeni Gospodar kaže:

„Zaslužili su (obavezna je) Moju ljubav oni koji se vole u Moje ime.“
(Ahmed, Tirmizi)

....................................
Govor srca – Amr Halid
InšaAllah nastavit će se

09.05.2007.

Dova je ibadet

Bismillahirrahmanirrahim

Uzvišeni Allah dž.š. kaže:
O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavistan i hvale dostojan.“
(Kur`an, Sura Fatir, 15 ajet)


Allah Uzvišeni kaže:
Gospodar vaš je rekao: „Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!“
(Kur`an, Sura, ajet 60)

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.
(Kur`an, El-Bekare, 186 ajet)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kaže:
Allah se srdi na onoga koji Ga ne moli.“
(Hadis bilježi Tirmizi od Ebu Hurejre, r.a.)

 
Dova je ibadet.“
(Hadis bilježi Tirmizi od Nu`mana ibn Bešira r.a.)

 „Molite Allaha ubjeđeni u uslišavanje dove. I znajte da Allah ne prima dovu (upućenu) iz nemarna i neskrušena srca.“
(Bilježi Tirmizi)

Imam Ahmed ibn Hanbal r.a. kaze da od stepena skrusenosti zavisi primanje dove:
„Nemam primjera za to kakav treba biti musliman kad moli Allaha dž.š. dovom da mu je usliša sem da treba biti kao čovjek na komadu daske usred mora, a prema njemu ide ogroman val, ubijeđen da ga čeka smrt.“

 Muhammed sallallahu alejhi ve sellem takodjer kaze:
Uslišat će se dova onome od vas koji (je strpljiv i) ne požuruje i ne kaže:
`Molio sam, pa mi nije uslišano.`“
(Buharija)

Još jedan lijep hadis, koji nam daje snagu i stvara ogromnu energiju, koja nas tjera da upućujemo dove Allahu dž.š.

Kaže Allahov Posalnik s.a.v.s.:
Zaista je Allah Stidljiv, Plemenit, Srami se, kada rob podigne Njemu ruke, da ih vrati prazne i očajne.“
(Hadis bilježe Tirmizi, Ebu David i Ibn Madže od Enesa ibn Malika, r.a.)

.............................................
GOVOR SRCA - Amr Halid

07.05.2007.

La illahe ilAllah

 Bismillahirrahmanirrahim

Allah Milostivi daje svome robu više nego što se on ikada može nadati ili tražiti.
On uvažava i mala djela i čini ih velikim, a oprašta velike grijehe.

Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji, svakog časa On se zanima nečim.“
(Kur`an, 55:29)


On sve čuje i ne zbunjuju Ga niti umaraju mnoga pitanja. On čak i voli kada su Njegovi robovi ustrajni u dovi, i voli kad Mu se dova čini, a ljuti se kad dovu zanemarujemo.
On brine o Svom robu, čak i kad Ga Njegov rob zanemari, milostiv je prema Svom robu i kada on nije milostiv prema Njemu.
Pa kako Ga ne voljeti, kada nas On na dobro upućuje, grijehe nam oprašta i molitve uslišava.

Allah Uzvišeni, Najljepši, Najmilostiviji, Najdarežljiviji, Najmoćniji i Najpažljiviji. On Svom robu daje više nego što on traži, milostiviji je prema njemu od njegove majke i raduje se njegovom pokajanju više od onoga koji pronađe svoju torbu sa hranom nakon što ju je bio izgubio.

Prvo što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio kada je ulazio u Medinu svijetlu, jesu riječi:
“O ljudi, zavolite svoga Gospodara iz sveg srca.“

................................
Najsretnija žena – Aid El-Karni
04.05.2007.

Ajeti koji inspirišu

 Bismillahirrahmanirrahim

Allah će sigurno poslije tegobe slast dati.“
(Kur`an, At-Talaq, 7 ajet )


A ti obraduj strpljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: `Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti.`“
(Kur`an, El-Beqara, 155 i 156 ajet)


On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj. On je zaštitnik Pravi i Jedini dostojan hvale.“
(Kur`an, Aš-Šura, 28 ajet)


Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.“
(Kur`an, Az-Zumar, 10 ajet)

Kur`an nas poziva da budemo sretni i sigurni, da vjerujemo u Gospodara i da otvorimo srce Njegovom obećanju.
On nije stvorio ljude da bi ih mučio, već da bi ih iskušao, pročistio i disciplinirao.
Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.
Sjećanjem na Njega, učenjem Kur`ana i slijeđenjem Poslanika zatražimo Allahovu milost, utjehu i zadovoljstvo.

02.05.2007.

Ljubav prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Bismillahirrahmanirrahim

Uzvišeni Allah voli Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem a voljeti ono što Allah dž.š. voli je sastavni dio ljubavi prema Allahu.
Muhammed nije slučajno odabran za ovu uzvišenu misiju, on je najodabraniji i najbolji među ljudima i oblikovan je nad svim ostalim poslanicima.


Od Ebu-Hurejere se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rakao:
Ja ću na Sudnjem danu biti velikan (prvak) sinova Ademovih, prvi kome će se kabur otvoriti, prvi koji će šefaat činiti i prvi kome će šefaat biti prihvaćen.“
(Muslim)

Poslanikova, s.a.v.s. blagost i milost prema svome ummetu i njegovo nastojanje da ih izvede na pravi put i spasi propasti, također je razlog da ga volimo.

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je neko rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem:
Dovi protiv mušrika?“, a on je odgovorio:
Nisam poslan da proklinjem, poslan sam samo kao milost.“

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

Svaki vjerovjesnik je imao dovu koja se uslišava, pa je svaki od njih požurio da tu dovu iskoristi, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefaat mom ummetu. To će, inšallah, biti za one sljedbenike moga ummeta koji umru, a Allahu nisu saučesnika pripisali.“

(Buharija i Muslim)

Kaže Uzvišeni Allah:
Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je kad ste u mukama, jedva čeka da pravim putem krenete a prema vjernicima je blag i milostiv.“
(Et-Tevba, 128.)

Ako čovjek voli svoje roditelje koji su uzrok njegova postojanja i što su mu u djetinjstvu pružili svu pažnju i brigu, onda se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, treba više voljeti jer nam je Uputom, uz Allahovu pomoć, omogućio da se okoristimo svojim životom.  

Neka je salavat i selam na odabranog i časnog Allahovog Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,
amin

Alejhisselam
<< 05/2007 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261815

Powered by Blogger.ba