www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

31.03.2007.

Hadis

Muhammed s.a.v.s. je rekao:
"Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu ono sto zeli i voli samome sebi. "

(Buharija i Muslim)

30.03.2007.

Muhammed a.s. milost svjetovima

Muhammed s.a.v.s.  - MILOST SVJETOVIMA

Rebiu-l-evvel je mjesec u kojem je prilika za preispitivanje stepena našeg slijeđenja sunneta i stvarne ljubavi prema Muhammedu s.a.v.s. On je period odluke da se život uskladi sa Kur`anom i sunnetom, radi postizanja dobra na ovom i budućem svijetu!

Allah dž.š. je odabrao Poslanika s.a.v.s. za plemenitu misiju poslanstva, koja je u isto vrijeme milost svjetovima, kao što je milost i on sam, kao prenosilac Istine.

Slanje Poslanika nije samo milost za ljude, već za svjetove, koji osjećaju veličinu Istine, kao što stoji u slj.ajetu

A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.“

(Suretu-l-Enbija: 107)

Kako je Poslanik s.a.v.s. milost svjetovima? Time što uspostavljajući Allahov zakon (šerijat) on uspostavlja red i mir na Zemlji i dovodi ljudski rod u jedan harmoničan hod koji poznaje cijeli kosmos, a to je slavljenje Onoga koji nema početka niti kraja i Kome niko ravan nije.

Muhammed a.s. je ljudima posat i kao: svjedok, donosilac radosne vijesti, opominjač, onaj koji poziva Allahu dž.š. i svjetiljka koja sija, o čemu govore slj.ajeti:

O vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka, kao donosioca radosnih vijesti i kao Poslanika koji opominje,“(45) „da – po Njegovom naređenju – pozivaš Allahu i kao svjetiljku koja sija.“(46) „I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti.“(47)

(Surettu-l-Ahzab: 45-47) 

Za razliku od drugih poslanika Muhammed a.s. je imao misiju koja nije ograničena na određeno vrijeme i jednu etničku skupinu, već se njegovim poslanstvom otvaraju novi vidici pred čovječanstvo i poslanička zadaća dobija novu dimenziju.

Muhammed, s.a.v.s. zajedno sa ashabima ispunjava i širi islam koji predstavlja nepresušan izvor za sve one koji se žele napojiti sa čistog izvora islama.

Oni koji hoće da ih zavolji njihov Gospodar i da im budu oprošteni grijesi, dužni su slijediti Poslanika a.s., kao što Allah dž.š. kaže 31. i 32 ajetu Sure Ali Imran:

Reci: `Ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti` - a Allah prašta i samilostan je.“(31) „Reci: ` Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!` A ako oni glave okrenu – pa, Allah zaista ne voli nevjernike. “ (32)

(Suretu Ali Imran: 31-32)

Allah dž.š. naređuje muslimanima da prihvate sve što im njihov Poslanik  dozvoljava, a da se okanu svega onoga što im je on zabranio, pa u 7 ajetu Sure Hašr, stoji:

„...Ono što vam Poslanik (s.a.v.s.) da, to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite! I bojete se Allaha jer Allah zaista strahovito kažnjava!“

(Surteu-l-Hašr: 7)

Pokornost Poslaniku s.a.v.s. se ogleda u slijeđenju njegova sunneta, a zlatna generacija ashaba nije postavljala pitanja i potpitanja na ono što je Muhammed a.s. tražio od njih. Oni nisu postavljali pitanja zašto je islamom nešto određeno ovako ili onako, jer su bili svjesni da ih je Muhammed a.s. upozorio, da su prije njih propali mnogi narodi koji su puno zapitkivali svoje poslanike, kao što stoji u hadisu:

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

Ono što sam vam zabranio, ostavite, a što sam vam naredio činite koliko možete, jer one koji su bili prije vas uništila su pretjerana pitanja i neslaganje sa njihovim poslanicima!“ (Muslim)

26.03.2007.

Humanitarni projekat `Niste Sami`

Preporučujem Vam blogg koji ima za cilj  pomoći osobama na području BiH  kojima je finansijska pomoc prijeko potrebna .
Ovo je mali projekat, malih i obicnih ljudi  ali ljudi velikog srca.
Vise informacija o projektu  "niste sami "naći ćete na slijedećem linku :
http://nistesami.blogger.ba/

Poslanik a.s. je rekao:
"Ne odbijaj, Allah će tebe odbiti. Udijeli onoliko koliko si u stanju"

(Buhari)

Bujrum, pridružite nam se

25.03.2007.

Važna pitanja

Enes ibn Malik prenosi da je neki Beduin došao u džamiju i nakon što se poselamio, Allahov Poslanik s.a.v.s. ga upita:

-          Odakle dolaziš, dobri čovječe?

-          Dolazim iz daleka u potrazi za odgovorima na neka važna pitanja- reče Beduin.

Na to mu Alejhisselam dade znak i on poče postavljat pitanja na koja je Alejhisselam odgovorio:

-          Želim biti inteligentan, šta da radim?

-          Boj se Boga

-          Želim biti vjerna sluga Božija i raditi sve što mi Bog zapovjeda?

-          Čitaj i uči Kur`an!

-          Želim biti prosvjećen i imati mir u srcu?

-          Sjećaj se smrti!

-          Želim biti siguran od neprijatelja?

-          Pouzdaj se u Boga!

-          Želim slijediti Pravi Put?

-          Čini dobro drugima za ljubav Božiju

-          Šta ću učiniti da izbjegnem Božiju srđbu?

-          Suzbijaj tjelesne strasti!

-          Kako da živim dugo?

-          Sjećaj se Boga i stalno mu zahvaljuj!

-          Želim napredovati?

-          Budi uvijek pod abdestom

-          Kako da se sačuvam od Džehennema?

-          Čuvaj oći od ružna pogleda, čuvaj jezik od ružna govora; čuvaj ruke od ružna posla, i čuvaj se od zinaluka!

-          Kako da se oslobodim grijeha?

-          Neka ti suze poteku od kajanja i zavjatuj se da nećeš ponoviti grijeh kojeg si počinio!

-          Želim da me svijet poštuje?

-          Nemoj ni otkoga ništa tražiti!

-          Želim pošteno živjeti?

-          Ne pričaj o mahanama drugih ljudi

-          Kako se postaje bogat

-          Čitaj i uči Kur`ansku suru Muzemmil (73)
 

-          Kako da savladam strah od Sudnjeg Dana?

-          Sjećaj se Boga prije jela i prije spavanja!
 

-          Šta ću raditi da bi osjetio Allahovu prisutnost dok klanjam?

-          Propisno uzimaj abdest i nastoj da uvijek budeš čist i uredan!

23.03.2007.

Hadis

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: “Ako neko slast vjere zeli da osjeti, treba da nekog voli u ime Allaha.”
(Ahmed).

21.03.2007.

Muhammedov s.a.v.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.

Božiji Poslanik, Muhammed a.s. svojim stavom, svojim odnosom prema svojoj ženi, učinio je da oslonac, smirenost, podršku nađe kod svoje drage Hatidže r.a. Hatidžu r.a. je posebno volio. Zato što je ona pokazala svoju spremnost da žrtvuje sve što ima, pa i sebe na putu kojim je živio Božiji Poslanik s.a.v.s.

Hazreti Hatidža nije ratovala, nije bila na Bedru, na Uhudu i Hendeku, pa što je to ona učinila da ima takvu ulogu u životu da nju, Božiji Poslanik toliko voli!
Upravo, što je ona bila podrška, oslonac Muhammedu s.a.v.s., mjesto smirenosti.

Poslanik a.s. je znao reći svojoj ženi:„Hatidža, doista, ja te ne mogu nikada obradovati, kao što ti mene možeš obradovati.“

Da vidimo kakva je to ona bila.

Džibril a.s. je jednom došao Muhammedu a.s. i rekao mu:

„O Muhammede, reci Hatidži da je Gospodar poselamio i obavjesti je da je čeka kuća u Džennetu od dragulja u kojoj nema umora, u kojoj nema galame i buke.“

Pazite kog stepena, zato što je odigravala pravu ulogu, našla je sebe u njemu. Ona je bila biznismen, pravi biznismen, imala je firme, poslovala je, i svu svoju firmu uložila je Poslaniku a.s.
Podrška i firma i oslonac i smirenost.
Ona je dobila sve što joj je potrebno bilo.
Zato nema niko pravo da kaže, da se u islamu ne daje nikakvo pravo ženi, da se zatvara u kuću,....
Ne, Hatidža je onda bila svjetski bizmismen, ali je taj svoj biznis usmjerila ka pravim stvarima.
Božiji Poslanik s.a.v.s. preporučuje vjernicima muškarcima da imaju razumjevanje i da budu pažljivi prema njima i rekao je u hadisu:
„Pripazite mi dva slabića; jetima i ženu.“

Dakle, budite nježni, budite blagi, razumjevajte dakle njenu prirodu.
Nemojte od nje tražiti ono što ona ne može.
Primjer za to, rekli smo da mi želimo da ona radi kao i muškarac 8 sati. Muškarac dođe kući izvrne se legne, a ona mora da radi, napravi ručak, da počisti, smiri djecu,...

Treba smanjiti radno vrijeme za ženu ili nemojte očekivati zadovoljenje potreba bračnih, porodičnih, kako bi normalno funkcionisala.
Gospodar joj ne zabranjuje da radi, a mnogi žele da prišiju islamu da žene ne smiju raditi, zatovorena je,....sjetite se Hatidže.
U drugom hadisu, Muhammed a.s. kaže: „Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja.“

Muhammed a.s. kaže: „Džennet je pod majčinim nogama.“

Hadis: „Najbolji među vama je onaj koji bude najbolje postupao prama svojoj ženi, a ja sam nabolji prama svojim ženama.“

 Dakle, želiš li da vidiš kakvog je ko ponašanja, kakva je veza čovjeka s Gospodarom, obatimo pažnju kakva je veza njegova prama ženi, koliko je on poštuje, cijeni, razumije, voli – tu će on pokazat koliki je vjernik.

20.03.2007.

Hadis

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik (sallallahu `alehi ve selleme), rekao:
“Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca.”
(Muslim)

18.03.2007.

Važnost žene

Mnogi vjernici koji vjeruju zaboravili su položaj žene u islamu i odnos Poslanika s.a.v.s. prema ženama. 

Zaista moramo napravit reviziju naših odnosa prama svemu, a posebno prama ženi.
Zašto baš ženi?
Zato što je ona jedan od Allahovih dokaza malo shvaćen od većine. Njeno stvaranje, malo shvačeno, njen položaj, njena krhka priroda i njena uloga slabo o tome razmišljamo.

Uzvišeni Allah u Suri Nur u 21 ajetu veli:

„Jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vaše vrste stvara ženu da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja, ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju.“     

Obratimo dobro pažnju „to su zaista poruke za ljude koji razmišljaju“ o čemu bismo trebali razmišljati? Ako upšte razmišljamo a riječ je o ženi. Treba razmišljati o ženi kao biću, njenoj ulozi a ne kao objektu, kako većina razmišlja danas.

Zašto je toiki nered, nemir na zemlji među ljudima?

Zato što su mnogi zaboravili i zapustili izvor smirenosti i zato što slabo činimo ponašanjem da ta smirenost dođe do izražaja.

Ako je Gospodar rekao – Stvorio za vas žene da biste se uz njih smirili.

Zašto je dakle velika nesmirenost u društvu? Zato što je ta smirenost zatvorena, o njoj se ne razmišlja, ne možemo da je nađemo, malo smo njoj posvećeni.

Sjetimo se prve majke, hazreti Have, čije ime znači život. Dakle, ona je stvorena od živog bića od čovjeka, od rebra njegovog, dok Adem od zemlje.

Zbog toga Adem, Ademov život ne može biti potpun bez njenog života, kao i slast i vrijednost života, koji je kompletan upravo sa Ademom.

A mi hoćemo kompletan život bez nje, ili da ona samo bude tu kao objekat.

Majka, žena, sestra, kćerka, ona je radost, ona je ljubav, ona je nada, ona je nježnost, ona je snaga, ona je rodila Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammeda a.s.

Jedan velikan kad govori o ženi on kaže:

O ženo, ti si polovica društva ovog, ti si polovica zajednice zatim rodila si nam drugu polovicu, pa ti si doista cijela polovica, cijela zajednica. Ti si cijelo društvo.

Ona je stabilnost, ona je smirenost, ona je milost Zemlji, kao i podrška i oslonac, oslonac onima na Zemlji.
........................................................................................
odlomak predavanja Položaj žene u društvu - Sulejman Bugari

17.03.2007.

Hadis

Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao:

"Musliman je muslimanu brat:
ne nanosi mu nepravdu,
ne uskracuje mu njegova prava i ne ponizava ga. Covjeku je dovoljno zla to sto nipodastava brata muslimana. Ko pomogne svome bratu muslimanu u nevolji, Allah ce njemu pomoci u njegovoj nevolji, ko otkloni nedacu jednog muslimana, Allah ce njemu otkloniti jednu od njegovih nedaca na Sudnjem danu. A ko prikrije nedostatke(mahane) jednog muslimana, Allah ce prikriti njegove na Sudnjem danu."

(Buhari i Muslim)

15.03.2007.

Pozitan pogled

„Onaj koji lijepo vidi, lijepo razmišlja, a ko lijepo razmišlja, okusi slast života.“

Šta ćemo to ružno vidjeti?
Nema ničega besmislenog, bespotrebnog, beskorisnog, dakle, ružnog što je Allah stvorio.

U tom smislu kazuje da u stvaranju zla nema zla.
Zlo izlazi na vidjelo sa načinom upotrebe stvorene stvari. Čak i šejtan, ukoliko znamo kako ćemo se ponašati protiv njega prestaje biti zlo i postaju uzrok našem dobru.
...........................................
Odlomak uzet iz knjige –

„Čovjek koji je plakao zbog grijeha drugih ljudi – Bediuzzaman Said Nursi „

Vehbi Vakkasoglu

12.03.2007.

Poslanikov testament s Arefata

Govor na Arefatu Vjerovjesnik je započeo riječima:

Hvala Allahu!
Hvalimo Te, Allahu, i za pomoć molimo.
Molimo Te da nam oprostiš grijehe, i Tebi se obraćamo.
Tražimo da nas zaštitiš od poroka naših duša i protiv zlih djela naših.

Koga Allah vodi, taj ne briješi. Ako neko griješi, znači da ga niko ne vodi.

Priznajem da nema drugog boga osim Allaha i tvrdim da je Muhammed a.s. Allahov rob i poslanik.

Nalažem vam, Allahovi robovi, da se Boga bojite i da Ga slušate.
Počinjem sa onim što je najbolje. 

Čujete, ljudi, da vam sve lijepo objasnim, jer ne znam da li ću više moći dolaziti ovamo.

O pravovjernici, bojte se Allaha i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni, kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto (Arefat) na kome se nalazimo, sve dok se ne sastanete s Gospodarom vašim.

Čovjek je djelo Božije, i neka je proklet onaj koji to djelo ruši. Mi ćemo svi doći pred Boga, i On će nas pitati za naša djela i naš rad. Stvari koje su vam date u amanet čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.

Krvna osveta i lihvarstvo iz poganskih vremena neka prestanu zauvijek. Bog je dopustio poštenu trgovinu, i na glavnicu imate pravo, ali lihvarstvo je strogo zabranio. Ne budite ni tlačitelji ni tlačeni. Lihvarska kamata i krvana osveta ne postoje više ni za jednog pravog muslimana. Bog je naredio da više ne bude kamata među njima. A prve kojih se odričem neka budu one moga amidže Abbasa, koji ima mnogo dužnika. I krvna se osveta ukida, a prva koje se odričem neka bude cijena krvi moga strica Amira ibn Rebi`a, koga su kao nevina dječaka ubili ljudi iz plemena Huzejl. Sve se treba oprostiti i zaboraviti.

O vjernici, bojete se Boga i oprostite svojim dužnicima lihvarske kamate. Ako poslušate moj savjet, vaša će se imovina uvećati, jer vam ostaje glavnica za pošten rad i trgovinu. Ako to ne učinite, znajte da ste se teško zamjerili Allahu i Njegovom Poslaniku. Nemojte činiti nepravdu drugome, pa će i vama biti dobro. Ako je vaš dužnik u nevolji, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onoga dana u kome ćete svi doći pred Boga, gdje je On vrhovni sudija i gdje je Njegova apsolutna pravda.

O vjernici, kad se obavezujete da ćete jedan dug platiti na vrijeme i kad uopće pravite ugovore, radite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Svaki ugovor, bio mali ili veliki, napravite napismeno i naznačite rok plačanja. Ove su mjere opreznosti pred Bogom najopravdanije, i to ja najsigurnije dokazano sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja.

O smrtnici, bojete se Boga, Koji vas je sve stvorio po istom životnom principu, čovjeka i ženu, od kojih se umnožilo čovječanstvo. Bojte se Boga, od Koga svi pomoć tražite i poštujte krvnu vezu. Vjerno ispunjavajte dužnosti koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece. Dijete stječe džennet pod nogama majke svoje. Čuvajte se preljube i ljubomore: prvo je težak grijeh, a  drugo vodi nesreći u braku. Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i s mnogo dobrote. Izbjegavajte ogovaranja. Oni koje kleveću poštene žene neka su prokleti na oba svijeta. One koji optuže poštene žene zbog nevjerstva u braku ili zbog nemorala, a ne mogu za to izvesti četiri vjerodostojna svjedoka, kaznite sa osamdeset udaraca bičem i nikada im ni u čemu više nemojte vjerovati, jer to su nevaljalci i zlikovci. Ako prema svojim ženama osjetite malu odvratnost, nemojte nagliti, promislite, možda vam je Bog baš u tome ukazao sreću. Nemojte tražiti razvod braka bez opravdanih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, - poštujte, vjernici, taj amanet Božiji.

O vjernici, kad određujete i između sebe dijelite nasljedstvo, budite strogo pravedni i držite se Allahove knjige. Bog je odredio koji dio nasljedstva kojem nasljedniku pripada; nije vam, dakle dozvoljeno napraviti oporuku u nečiju korist nauštrb nasljednikovog prava. A oporuka u korist strane osobe ne smije prelaziti trećinu ukupnog nasljedstva. Čuvjate imanja maloljetnih, nemoćnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja da umnožite svoja. To je bio težak grijeh.

Dijete pripada bračnom drugu, a preljubnik se kamenuje. Ko traži drugog oca os svoga, proklet neka bude od Allaha, meleka i svih ljudi. On njega se na Sudnjem Danu neće primiti ni otkup ni naknada. Mir neka bude među vama.

Ubistvo s predumišljajem bit će kažnjeno poravnanjem, ubistvo bez predumišljaja, kada se ubije iz nehata kolcem ili kamenom, stajat će počinitelja stotinu deva kao krvarina. Ko bude tražio više od ovoga, on pripada vremenu neznanja (džahilijeta). Razumjeste li poruku, o ljudi! Bog neka mi je svjedok.

Počasne službe iz doba neznanja ukidaju se, izuzev straže pred Kabom i dužnosti napadanja hodočasnika. Šejtan nema više nade da će biti poštovan u vašoj zemlji. Ali, čuvajte se da mu ne izađete u susret u drugim stvarima tj. u onima koje ne smatrate vrijednim i značajnim. Čuvajte, dakle, vjeru svoju!

Ljudi čujete! Dodavanje neposvećenog mjeseca usred mjeseci Božijeg mira djelo je nevjernika koji ovaj mjesec jedne godine smatraju neposvećenim, a druge posvećenim, kako bi prividno poštovali broj svetih mjeseci. Oni, dakle, oskvrnjuju ono što je Bog posvetio, a posvećuju ono što je Bog ostavio profanim. Vrijeme je da postavimo stvari onako kako ih je Bog uredio stvarajući nebesa i Zemlju. I, zaista, Bog je odredio da se godina sastoji od dvanaest mjeseci, od dana stvaranja nebesa i Zemlje. Od ovih dvanaest mjeseci četiri su posvećena, od kojih tri uzastopna i jedan odvojeni: zulkade, zulhidždže i muharrem, te redžeb, koji pada između dva mjeseca `džumade` i šabana.

Ljudi, vjernici su braća. A bratstvo je imanje nepovredivo, osim kad on sam dopusti. Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu, te se okomiti jedni na druge. Ta ja sam ostavio što će vas voditi: Knjigu Božiju, koja će vas, ako je vjerno budete pridržavali, uvijek čuvati da ne zalutate s pravog puta, sa staze pravde i istine. To je knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio. Imate pred sobom i moj cijeli život, moje riječi i moja djela; sve što sam govorio i radio nastojao sam da to bude u potpunom skladu s Božijim određenjima.

O ljudi, vas je Allah stvorio od jednog pretka, i svi vi potječete od Adema, a Adem je od gline stvoren. Najbolji je kod Boga onaj koji Ga se ponajviše boji. Nema prednosti Arap nad ne-Arapom niti ne-Arap nad Arapom, osim po vjeri!

O vjernici, govorite uvijek čistu istinu, neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Boga, On poznaje vaša djela!“

Nakon kratke pauze Muhammed a.s. uskliknu: „O Bože moj, jesam li ispunio svoj zadatak i povjerenu mi misiju?“ „Božiji Poslaniče, ti si vjerno ispunio svoju misiju i nama prenio što ti je Bog povjerio!“, potvrdilo je sto pedeset hiljada duša u jedan glas.

Tekst preuzet iz knjige KORACI U ISLAM - Mustafa Spahić

Neka je Allahov oprost, milost i selam na našeg Poslanika s.a.v.s. njegovu porodicu, ashabe, prijetelje i sve muslimane i muslimanke.

Amin

11.03.2007.

Hadis

  “Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:

`Sta je najbolje uraditi u islamu?`

 Resulallah je odgovorio:

`Narod nahraniti i svakoga sa pozdravom mira poselamiti, znao ih ili ne.`

(Buhari)
10.03.2007.

Zajednička svojstva svih vjerovjesnika

Radi uzoritog i islamu primjenjenog života potrebno je muslimanima znati i upoznati zajednička svojstva i praksu svih vjerovjesnika.
Svi Božiji poslanici kao zajednička svojstva imali su:
1) ismet – negriješenje,
2) sidk – istinoljubivost,
3) fetanet – oštroumnost,
4) teblig – dosljednost, tj.tačno i potpuno prenošenje Božije poruke ljudima,
5) emanet – povjerljivost i poštenje,
6) adalet – pravednost (to su bili pravedni, pošteni i pravi ljudi, koji nisu nikada ljudima nepravdu i nasilje činili) i
7) rudžulet – muškost (svi su bili muškarci koji su često bili proganjani, ponižavani i zlostavljani)

Od ostalih njihovih zajedničkih svojstava mogu se spomenuti sljedeća: svi su poslaničku misiju obavljali potpuno besplatno, bili su iz uglednih porodica, nisu imali fizičkih mahana niti nedostataka, nisu bolovali od zaraznih bolesti, nisu imali loših svojstava niti navika, svi su bili uzoritog vladanja i svojim vlastitim primjerima služili su vjernicima.

U zajedničku praksu svih vjerovjesnika spada: brak radi uzoritog moralnog života, obrazivanje (sunećenje) muške djece, upotreba mirisa, čišćenje zuba, podrezivanje brkova, ispiranje usta, grla i nosa, obrezivanje nokata, otklanjanje dlaka ispod pazuha i čišćenje vodom poslije obavljanja velike i male nužde.

Ko oživljava moj sunnet, on me voli, a ko me voli, bit će sa mnom u džennetu.“

Nema niko od ummeta islama ko neće ući u džennet, osim onih koji to kao svjesni i slobodni ljudi odbiju.
Ko je taj među muslimanima koji odbija ulazak u džennet?

Svi sljedbenici moga ummeta ući će u džennet, osim onoga koji to odbije.` Upitaše: `A ko je taj ko će odbiti, ja Resulallah?`On reče:`Ko se pokorava meni, ući će u džennet, a ko mi se ne pokorava(ko je asija), on je odbio ulazak u džennet.`

Da nije Vjerovjesnika i njegova sunneta, muslimani ne bi znali nijedan obred niti bi ga mogli obavljati.
Zato za namaz, a to važi i za sve druge obrede, Vjerovjesnik kaže:

“Klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjam.“
08.03.2007.

OPORUKE

 Džibralilove a.s. oporuke:

„ Živi kako hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti.“

„Voli koga god hoćeš, ali znaj da ćeš se od njega rastati.“

„Radi šta god hoćeš, ali znaj da će ti se po tome suditi.“

„Znaj da je ugled i slava vjernika u noćnom namazu.“

„Ponos muslimana je u neovisnosti od drugih ljudi.“
07.03.2007.

Vjernici

Da bi opravdali ime musliman, kojim nas Allah imenuje u Kur`anu, kao i sve pripadnike svoje vjere prije toga, i da bi nam uzor bio Muhammed a.s. a i mi uzor ostalim ljudima, moramo u ime Allaha salat obavljati, zekat davati, čvrsto se za Allahovo uže i put prihvatiti, i u tom slučaju Allah je naš sigurni pomagač i zaštitinik.

„...Allah vas je odavno muslimanima nazvao, a i u ovom Kur`anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!“

(Kur`an, el-Hadždž, 78.) 

Da bi muslimanima Muhammed a.s. bio svjedok, uzor, donosilac radosnih vijesti i stalni opominjač, muslimani moraju imati u potpunosti ispravan odnos prema Allahu dž.š., Kur`anu, šerijatu, Muhammedu a.s. i njegovom sunnetu.

„Reci: `Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!` - a Allah prašta i samilostan je. Reci: `Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!` A ako oni glave okrenu – pa, Allah zaista ne voli nevjernike.“ 

(Kur`an, Ali`Imran, 31. i 32.) 

Onaj ko voli Allaha – on vjeruje po Kur`anu i slijedi život i put Muhammeda a.s. Pokornost Allahu i slijeđenje sunneta uvjet je za Allahovu nagradu koje se zove džennet.

Osobine vjernika date u Kur`anu
„Ono što žele vjernici će postići,
oni koji molitvu ponizno obavljaju, i
koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i
koji milostinju udjeljuju, i
koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih  ili onih koji su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; - a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju-, i
koji o povjerenim im amanetima obavezama svojim brigu brinu, i
koji molitve svoje ne vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici, koji će džennet nasljediti, oni će u njemu vječno boraviti.“
(Sura Al-Mu`minun 1 - 11 ajeti)

06.03.2007.

Ashabi

Ogromana je i neprolazna zasluga ashaba kao najbolje generacije ljudskog roda koja se ikada pojavila u tačnom, preciznom i autentičnom pisanju, prenošenju i učenju Kur`ana napamet te slijeđenju puta, života, rada i prakse i ponšanja Muhammeda a.s.

Ashabi su, preko tabiina, prva i najvažnija karika između Kur`ana i sunneta i svih ljudskih generacija ummeta islama. U toj ravni oni su, kao i svaki pripadnik islama koji slijedi njegov primjer u odnosu na Objavu, Muhammeda a.s., islam, šerijat i islamski način života, najbolja generacija ljudskog roda koja se ikada pojavila.

„Vi ste narod najbolji od svih koji su se ikada pojavili: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.“

(Kur`an, Ali`Imran, 110.)

Upravo zahvaljujući čistoti vjere ashaba, njihovoj iskrenosti, islamskom uvjerenju i osvjedočenju, kao i krajnjoj vjerskoj svijesti i odgovornosti, oni su zajedno s Muhammedom a.s. svim generacijama ummeta islama, do Sudnjeg dana, ostavili dvije najveće i neiscrpne blagodati: Allahovu objavu – Kur`an i Vjerovjesnikov sunnet. Na taj način muslimani ispunjavaju Allahov nalog i imperativ koji je naložen svakom ummetu prije Muhammeda a.s. a koji su oni pronevjerili.

„I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude svjedok protiv vas.“

(Kur`an, el-Bekare, 143.)
05.03.2007.

Mudžiza Kur`an

Kao izbor Allahove volje i određenja, svi raniji vjerovjesnici su se u svojim misijama, radi dokazivanja istinitosti objave i misije, koristili mudžizama kao nadnaravnim, od Allaha isključivo vjerovjesnicima podarenim djelima.

Postoji jedna bitna razlika između mudžiza svih ranijih Božijih poslanika i Kur`ana, mudžize Muhammeda a.s.

Mudžize svih ranijih vjerovjesnika imale su strogo ograničeno, vjerski određeno i specifično djelovanje. Kao mudžiza Kur`an se ne otkriva niti potvrđuje u jednom vremenu, jednom narodu ili jednoj generaciji, već u svakom vremenu, svakoj generaciji, svim ljudima i svjetovima do Sudnjeg dana.
Kur`an je mudžiza čije pokazivanje nadmašuje svojom istinom i porukom svako vrijeme i svaki prostor.
 

Kur`an je opće gledano najznačajnija mudžiza. Zahvaljujući njemu kao jedino sačuvanoj i autentičnoj objavi imamo svjedočanstvo i sadržaj ranijih objava. Zato sve one koji ne vjeruju ili sumnjaju u objavu Kur`ana poziva da sastve nešto slično.

„Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.“ 

(Kur`an, el-Bekare, 23.) 

„Reci: `Kad bi se ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur`an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugim pomagali.`“

(Kur`an, el-Isra, 88.) 

Upravo je zbog ovoga jedino Muhammed a.s. mogao za razliku od ranijih vjerovjesnika, na oprosnom hadžu, uz Allaha i meleke, pred sto hiljada ljudi, pripadnika svoga ummeta, upitati: „Da li sam ispunio svoju misiju i da li sam vam prenio Allahovu poruku, odnosno objavu?“, na što je od svih prisutnih dobio potvrdan odgovor. Budući da je u tom momentu objava Kur`ana bila skoro završena, u potpunosti tačno i precizno bez izmjene jednog jedinog slova, hiljade ashaba zapisalo ju je i napamet naučilo.

S obzirom na činjenicu da je u tom momentu gotovo cijela Arabija prihvatila islam i da je na stotine hiljada ljudi slijedilo primjer, put, način života, djelo, praksu i ponašanje Muhammeda a.s. za razliku od svih ranijih poslanika, za koje se to nije moglo reći, Muhammed a.s. kao njihov pečat, završetak, kraj, ispunjenje Allahovog obećanja, obraća se svome ummetu:

„Ostavio sam vam dvije stvari. Ako ih prihavatite, nećete zalutati. To su Allahov Kitab (Kur`an) i moj sunnet (moje riječi i djela). Te dvije stvari neće se rastaviti (suprostaviti jedna drugoj) do Sudnjeg dana.“ 

Da nije u potpunosti sačuvan i prenesen Kur`an a.š., i da nije autentično od ashaba prenesen život Muhammeda a.s. ili sunnet za sve ljude do Sudnjeg dana, izgubili bi se tragovi svih ranijih objava, jer su one prenesene u Kur`anu. Muhammed a.s. nije samo ispunio svoju vjerovjesničku misiju, nego je posvjedočio, povezao i očistio od raznih ljudskih i vremenskih naslaga sve ranije vjerovjesničke misije, njihove objeve, šerijate, tradicije i sunnete.

O težini, veličini i sudbonosnom značenju misije Muhammeda a.s. najbolje kazuje Kur`an:

„Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s pravog puta skrenuo, i nije zalutao! On ne govori po hiru svome – to je samo Objava, koja mu se obznanjuje.“ 
(Kur`an, en- Nedžm, 1.-4.) 

05.03.2007.

Hadis

„Neka niko od vas ne priželjkuje smrt radi neke nedaće koja ga je snašla, već neka kaže:
`Allahu, Ti mi daj da živim sve dok je život za mene bolji, a usmrti me ako je smrt za mene bolja.`“

04.03.2007.

Ummet Poslanika a.s.

Iako su mnogi vjerovjesnici primali manje objeve ili veće kitabe, kao Tervat, Zebur i Indžil, nijedna objava priješnjih vjerovjesnika, nije autentično, vjerodostojno, potpuno i istinito sačuvana, izuzev objave Kur`ana a.š. Muhammedu a.s.

„Mi, uistinu, Kur`an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.“

(Kur`an, el-Hidžr,9.)

Sve ranije objave, šerijati priješnjih vjerovjesnika i njihovi sunneti, kao praksa i način života u vjeri, s njihovom smrću nestajali su među ljudima.

Jedino Muhammed a.s. ostavlja iza sebe autentičnu, vjerodostojnu, istinitu i potpunu objavu, onakvu kakva je od Allaha dž.š. objavljena, bez izmjenjenog i jednog jedinog harfa, a kamoli riječi – Kur`an a.š., Božiji vjerozakon (šerijat), svoj cjelokupni vjerovjesnički život (sunnet), i na svemu tome zasnovanu vjersku zajednicu muslimana (ummet), što nije uspjelo nijednom vjerovjesniku prije Muhammeda a.s.

 Mada su svi vjerovjesnici pokušali ostvariti ummet, Muhammed a.s. prvi i jedini ostvaruje i iza sebe ostavlja ummet (vjersku zajednicu muslimana) kao sliku tevhida u povijesti, životu, zajednici, društvu i državi, što je osnovni posultat islamske vizije svijeta i života.

Svi raniji vjerovjesnici u sastavu objava imali su šerijat, ali ga nisu mogli primjenjivati izuzev na pojedincima i malobrojnim skupinama, zato što je arena šerijata društvo, zajednica, država, a oni nikada nisu ostvarili ummet, da bi mogli primjenjivati šerijat u zajednici, državi i društvu.

 Za razliku od ranijih vjerovjesnika Muhammed a.s. ostvaruje i ostavlja iza sebe ummet na svim razinama i u svim oblicima života:
na razini obreda – klanjanje u džematu,
u borbi ili ratu (Bedr, Uhud),
na razini države,
politike,
privrede,
ekonomije i načina života u zajednici.

Svi raniji vjerovjesnici imaju hidžru, a jedino Muhammed a.s. ima i ostvaruje istodobno muhadžire i ensarije. Raniji vjerovjesnici imaju muhadžire, ali nemaju ensarije.

Svakom ranijem vjerovjesniku naređen je zekat, sadakatu-l-fitr, hadž, i  oni su to pojedinačno ili s manjom skupinom vjernika ostvarivali, ali to nikada nisu realizirali na razini ummeta kao Muhammed a.s.
03.03.2007.

Hadis

„Čuvanje od sudbine neće vam donjeti nikakve koristi, ali dova može koristiti za ono što je bilo i za ono što će biti.
Allahovi robovi, obraćajte se Uzvišenom Allahu dovom!“

02.03.2007.

Hadis

„Kada se čovjek položi u grob i od njega pođu drugovi njegovi, on čuje klepet njihove obuće. Tad mu dođu dva meleka, posade ga i ispituju.
Ako kafiri i mušrici na sva postavljena pitanja odgovore `ne znam` i `ne shvaćam ništa`, bit će udareni željeznim čekičem, pa će tako jako kriknuti da će to svi čuti oko njih, osim ljudi i džina.“

(Buhari i Muslim)

02.03.2007.

Islam

Kao Allahov izbor, odabran između ljudi, Muhammed a.s. kazuje, prenosi i tumači ljudstvu Allahove sure, ajete, znamenja, dokaze i nepobitne istine da bi ih, pomoću Allahove objave, pouke i poruke, očistio od stalne napasti nevjerovanja i širka i da bi ih podučio i uputio Kur`anu i mudrosti, dakle sunnetu, kako bi naučili, znali i saznali ono što ni na koji drugi način nikada ne bi mogli saznati.

„Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam riječi Naše kazuje, i da vas očisti, i da vas Knjizi i mudrosti pouči, i da vas ono što niste znali nauči.“

(Kur`an, el-Bekare, 151.)

U tom je smislu Muhammed a.s. istovremeno svjedok, živi, autentični i prvi primjer i primjenjitelj Allahove objave, donosilac radosnih, najljepših, najuputnijih i najblagotvornijih vijesti, te poslanik koji ljude stalno opominje, upućuje i po Allahovom naređenju poziva ka Allahu, pomoću vjerovanja, ahlaka, šerijata, dobrih djela i ispravnog načina života.

„O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje da – po Njegovom naređenju – pozivaš ka Allahu, i kao svjetiljku koja sija.“

(Kur`an, el-Ahzab, 45. i 46.)

 U tom smislu, kao šahid (svjedok), mubeššir (obveseljač), munizir (stalni opominjač) i daija (pozivalac na Allahov put), Muhammed a.s. kao usvetun hasenetun u svim pitanjima vjere i etike za ummet islama do Sudnjeg Dana, jest svjetiljka koja neprestano, danju i noću, sija, i nikada se ne gasi.  

Uloga Muhammeda a.s., kao šehida, mubeššira, nezira i svjetiljke koja, kao usvetun hasenetun, neprestano sija jeste da poziva ljude da vjeruju u Allaha, da slijede sunnet Muhammeda a.s., te da neprestano, u okviru svojih mogućnosti, Allahovu vjeru pomažu, a Allaha slave, veličaju i hvale danju i noću. 

„... da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, da vjeru Njegovu pomognete te da Ga veličate i ujutro i naveče hvalite.“

(Kur`an, el-Feth, 9.)

U tom smislu Allah dž.š. šalje Muhammeda a.s. s hidajetom i vjerom istinitom da bi tu vjeru uzdigao i uzvisio iznad svih vjera koje nisu od Njega; a jedina vjera od Allaha jeste islam.

„On je poslao Poslanika Svog s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera; a Allah je dovoljan Svjedok!“

(Kur`an, el-Feth, 28.) 

Premda su svi vjerovjesnici Allahova milost, jedino je Muhammed a.s. milost svim svjetovima. Svi su oni u okviru Allahovog sunetullaha u različitim vremenima, kao vjerovjesnici, slani određenim narodima za određeno vrijeme, a jedino je Muhammed a.s., vjerovjesnik svih naroda i svih svjetova, svih vremena i svih vjerovjesnika. U tom smislu on je hatemu-l-enbija ili kraj, pečat, završetak i krug svih vjerovjesnika s kojima se hijeropovjest i slanje vjerovjesnika zavšava. 

„Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik; a Allah dobro zna.“

(Kur`an, el-Ahzab, 40.)

01.03.2007.

Izreka Muhammeda a.s.

“ O Gospodaru, pokaži mi stvari kakve jesu one uistinu!“

Alejhisselam
<< 03/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261814

Powered by Blogger.ba