www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

18.02.2007.

Starost i smrt Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem

 

O STAROSTI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Ibn Abbas r.a. pripovjeda: „Allahovom Poslaniku a.s. je dolazila Objava trinaest godina u Mekki, deset u Medini, a umro je u šezdeset trećoj godini života.“

 

*              Mu`avija r.a. je rekao jednom prilikom na hutbi: „Allahov Poslanik a.s., Ebu Bekr i Omer su umrli u šezdeset trećoj godini života, a i meni je sada šezdeset tri godine.“

 

O SMRTI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Posljednji put sam vidio Allahovog Poslanika a.s. kada je u ponedjeljak otkrio zastor. Lice mu je blještalo kao stranica Mushafa. Ebu Bekr je ljude predvodio u namazu i ljudi su počeli da se uznemiruju. On im rukom pokaza da se smire. Poslije su spušteni zastori i Allahov Poslanik a.s. je umro krajem toga dana.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je bio naslonjen na moja prsa, i zatražio je leđen da se pomokri. Ubrzo nakon toga je umro.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Bila sam pokraj Allahovog Poslanika a.s. kada je umirao. Uzimao je vodu iz čaše i vodom potirao lice govoreći: - Gospodaru moj, pomozi mi u smrtnim mukama.“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Nikome ne mogu pozavidjeti na lahkoj smrti, nakon što sam vidjela smrtne muke Allahovog Poslanika a.s.“

 

*             Aiša r.a. kazuje : „Kada je umro Allahov Poslanik a.s. njegovi ashabi su bili u nedoumici gdje da ga ukopaju. Tada je Ebu Bekr rekao: - Čuo sam od Allahovog Poslanika a.s. riječi koje nikada nisam zaboravio, rekao je: - Svakom Poslaniku Allah uzme dušu na mjestu gdje voli da se ukopa.
Ukopat ćemo ga gdje mu je postelja.“

 

*             Ibn Abbas r.a. i Aiša r.a. pripovjedaju: „Ebu Bekr je poljubio Allahovog Poslanika a.s. nakon što je umro.“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Nakon što je umro Allahov Poslanik a.s. došao je Ebu Bekr poljubio ga u čelo, uzeo za ruke i rekao: - Ah, Poslaniče! Ah, životni druže! Ah, prijetelju! “

 

*             Enes r.a. pripovjeda: „Na dan kada je Allahov Poslanik a.s. ušao u Medinu, sve je u Medini bilo osvjetljeno, a na dan kada je umro sve je u Medini bilo mračno. Nismo ni otresli prašinu sa ruku kada smo ga ukopali, već smo poćeli sumnjati u sebe same.“

 

*             Muhammed Bekir kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je umro u ponedjeljak, utorak je proveo u kući, a navečer je ukopan i mi smo noću culi zvukove motika.“

 

*             Salim b. Ubejd r.a.pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je utonuo u nesvjest, i nakon što se osvjestio reče: - Je li nastupio namaski vakat? – Jeste – odgovoriše mu.
- Naredite Bilalu da ezani, a Ebu Bekr da klanja kao imam. Potom je utonuo u nesvjest, i kada se osvjestio zapita: - Je li nastupio namaski vakat? – Jeste – rekoše mu. – Naredite Bilalu da ezani, a Ebu Bekru da klanja kao imam. Aiša mu reče: - Moj babo je sažaljiv čovjek, kada stane na tvoje mjesto, počene plakati i ne može nastaviti namaz. Naredi nekom drugom da klanja.
Potom je opet utonuo u nesvijet, i kada se osvjestio reče: - Naredite Bilalu da ezani, a Ebu Bekru da klanja kao imam, jer vi ste kao žene koje su ogovarale Jusufa.*

I Bilalu je naređeno da ezani, a Ebu Bekr da bude imam. Kada je Allahov Poslanik a.s. osjetio da mu je lakše, rekao je: - Nađite mi nekog da se oslonim, - i dođoše Abbas i Alija. On se osloni na njih i krenu, a kada ga Ebu Bekr ugleda, htjede se povući nazad, ali mu on rukom pokaza da ostane na svom mjestu dok ne završi namaz.
Nakon što je Allahov Poslanik a.s. umro, Omer povika: - Ovom sabljom ću skinuti glavu onome ko kaže da je Allahov Poslanik a.s. mrtav!
Ljudi su većinom bili nepismeni, nikada prije među njima se nije pojavio poslanik i šutjeli su. Neki mi rekoše: -Salime, idi pozovi druga Allahovog Poslanika a.s.!

Plačući sam našao Ebu Bekra u džamiji, i on me zapita: - Je li umro Allahov Poslanik? Omer reče: - Ko kaže da je Allahov Poslanik mrtav, skinut ću mu glavu sabljom! – Hajdemo – reče mi. Kada smo stigli, ljudi su već bili ispunili sobu Allahovog Poslanika a.s. – Ljudi, oslobodite mi put – reče Ebu Bekr, i oni ga pustiše. Ebu Bekr priđe, poljubi Allahovog Poslanika a.s. i prouči:
- Ti ćeš, doista, umrijeti, a i oni će također, umrijeti. (Ez-Zemer, 30)

Ljudi ga zapitaše: - Prijetelju Allahovog Poslanika, je li Allahov Poslanik umro? – Jeste – odgovori im. Ljudi su shvatili da Ebu Bekr govori istinu, zato upitaše: - Prijetelju Allahovog Poslanika, klanja li se dženaza Allahovom Poslaniku?
- Klanja.
- Kako?
- Prvi uđe jedna grupa ljudi, pa zanijete, klanjaju, prouče dovu i izađu. Zatim uđu ostali ljudi.
- Prijatelju Allahovog Poslanika, da li se Allahov Poslanik zakopava?
- Da, zakopava.
- A gdje?
- Na mjestu na kojem mu je Allah uzeo dušu, jer Allah uzima dušu Poslaniku samo na mjestu gdje mu je drago.
   Ljudi shvatiše da Ebu Bekr govori istinu. Tada on naredi da ga ukopaju najbliži rođaci.
Muhađiri su se sastali radi dogovora o izboru halife, i rekoše: - Hajdemo kod naše braće ensarija, da i oni učestvuju u vlasti. Tada ensarije predložiše: - Jedan vladar će biti naš, a jedan vaš, na što Omer odgovori: - Ko je među nama odlikovan sa ove tri stvari:
-Kad je sa njim bio samo drug njegov, kad su njih dvojica bili u pećini i kada je on rekao drugu svome: - Ne žalosti se, Allah je sa nama! (Et-Tevbe,40) Ko su ta dvojica ljudi? Zatim je pružio ruku i dao mu zakletvu na vjernost, pa su prišli i ostali ljudi i zakleli mu se na vjernost na lijep način.**“

* – Žene su o  Jusufu a.s. govorile jedno, a u srcu tajile drugo. Mada su ogovarale ženu egipatskog močnika koja ga je pokušala navesti na grijeh, iako bi i one same isto tako postupile: I žene u gradu počeše govorkati: - Upravnikova žena navraća slugu svog na grijeh, u njega se ludo zagledala! Mi vidimo da ona jako griješi! I kada ona ču za njihova ogovaranja, posla po njih, pripremi im divane, dade svakoj po nož i reče: - Izađi ispred njih! A kad ga ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj i po rukama se porezaše: -Bože, Bože! – povikaše – ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti! (Jusuf, 30-31)

** – Tri odlike Ebu Bekra r.a. nad drugim ashabima, a koje Kur`an u spomenutom ajetu navodi, jesu:
a) da su Allahov Poslanik a.s. i on dva saputnika o kojima govore riječi Kur`ana: Kada je s njim bio samo drug njegov,
b) da ga Kur`an uvrštava u njegovo društvo (suhbe): i kada je rekao drugu svome,
c) potvrda Allahovog prisustva uz njih dvojicu: Ne žalosti se, Allah je s nama!
Druga predaja nam bilježi sljedeće riječi Omera r.a.kojim opravdava i potvrđuje kandidaturu Ebu Bekra za imama u džamiji: pa zar neko može sebi dopustiti da stane ispred Ebu Bekra?
Alija i Zubejr r.a. su bili odsutni prilikom izricanja prisege na vjernost vladi Ebu Bekra, ili su svoj pristanak prokomentarisali riječima: - Allahov Poslanik a.s. mu je, dok je još bio živ, naredio da ljudima bude imam u namazu, i prihvatio ga da nam bude vođa u vjeri, pa zar ga mi nećemo prihvatiti da nam bude vođa u stvarima ovog svijeta?

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Kada je Allahov Poslanik a.s. osjetio smrtne muke, Fatima r.a. povika: - Ah, njegovih muka!
Allahov Poslanik a.s. joj reče: - Od danas tvoj babo neće više osjećati muke. Tvom babi je došlo ono što će doći svakome, susret je na Sudnjem danu.“

 

*              Ibn Abbas r.a. prenosi da je čuo Allahovog Poslanika a.s. kada kaže: „Onoga kome od mog ummeta umru dva mala djeteta, Allah će zbog njih uvesti u džennet.
Aiša r.a. upita: - A kome od tvog ummeta umre jedno dijete?
- I kome umre jedno dijete.
- A onome iz tvoga ummeta kome dijete ne umre?
- Ja sam mome ummetu najveća žalost, ničim neće biti unasrećeni koliko mojom smrću.“

 

 O ZAOVSTAVŠTINI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Amr b. Haris r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je ostavio iza sebe samo oružje, mazgu, i zemlju koju je uvakufio.“

 

*              Ebu Hurejre r.a. kazuje: „Fatima je upitala Ebu Bekra: - Ko će te nasljediti? – Moja žena i djeca. – reče.
- A zašto ja ne mogu nasljediti svoga babu?
- Čuo sam Allahovog Poslanika a.s. kada je rakao: Nas poslanike niko ne nasljeđuje.
Zato ću ja izdražavati onoga koga je izdržavao Allahov Poslanik a.s. i trošit ću na onoga na koga je Allahov Posalnik a.s. trošio.“

 

*              Aiša r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Nas poslanike niko ne nasljeđuje. Sve što ostane iza nas je sadaka.“

 

O VIĐENJU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S. U SNU

 

*              Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio, jer se šejtan ne može prikazati u mom liku.“

 

*             Jezid Farisi, koji je ljudima prepisivao mushafe, kazuje: „Za vrijeme `Abbasa usnio sam Allahovog Poslanika a.s. i rekoh Ibn Abbasu: - Usnio sam Allahovog Poslanika a.s.!
Allahov Poslanik a.s. kaže – reče mi on – šejtan se ne može prikazati u mom liku. Ko me vidi u snu, uistnu me je vidio.
Možeš li mi opisati čovjeka kojeg si usnio?
- Da opisat ti ga. Išao je između dva čovjeka, nije ni crne ni bijele puti, crnih očiju, lijepog osmjeha, blago okruglog lica, gusta brada mu je prekrila vrat.
- Da si ga na javi vidio, ne bi ga mogao ljepše opisati – reče mi Ibn Abbas.“

 

Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio, jer se šejtan ne može prikazati u mom liku. San mu`mina je četrdeset šesti dio poslanstva.“

18.02.2007.

bujrum

Bismillahi

Esselamu alejkum,
evo na ovom postu, pišite komentare vezano za knjigu, bujrum...
Da vam Allah podari svako dobro dunjaluka i ahireta. amin

Alejhisselam
<< 02/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
267781

Powered by Blogger.ba