www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

06.02.2007.

Odgoj i život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem

  O HODU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Ebu Hurejre r.a. pripovjeda: „Nisam nikoga ljepšeg vidio od Allahovog Poslanika a.s. kao da mu je lice uvijek bilo obasjano suncem. I nisam nikada vidio žustrijeg hoda, kao da je pred njim nestajalo zemlje. Mi smo ga sa mukom sustizali, a on se nije ni obazirao.“

 

*             Ibrahim b. Muhammed r.a. ,jedan od Alijinih r.a. potomaka priča: „Kada je Alija opisivao Allahovog Poslanika, a.s. rekao bi: Išao je žusto, kao da silazi niz brdo.“

 

KAKO JE SJEDIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*             Kajla r.a. pripovjeda: „Vidjela sam Allahovog Poslanika a.s. u džamiji kako sjedi priljubljenih stegana uz prsa i obavijenih ruku oko nogu. Kada sam vidjela kako ponizno sjedi zadrhtala sam od straha.“

 

*             Abdullah b. Jezid r.a. kazuje: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako leži u džamiji stavivši nogu preko noge.“

 

*             Ebu Se`id Hudri r.a. kazuje: „Kada bi sjedio u džamiji, Allahov Poslanik a.s. bi rukama priljubio koljena uz prsa.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. SJEDIO NASLONJEN

 

*             Džabir b. Semure r.a. pripovjeda: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako sjedi naslonjen na jastuk sa lijeve strane.“

 

*             Ebu Bekre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Hoćete li da vam kažem koji je grijeh najveći? – Hoćemo, Allahov Poslaniče – odgovoriše.
- Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roditeljima!
(Ebu Bekre kaže: Poslanik a.s. je bio naslonjen pa se uspravi i reče): - I lažno svjedočenje! I lažno svjedočenje!
Allahov Poslanik a.s. je toliko puta ponovio zadnje riječi, da smo pomislili: Da hoće ušutjeti!“

 

*             Ebu Džuhajfe r.a. priča da je Allahov Poslanik a.s. govorio: „Ja ne jedem naslonjen.“

 

*             Fadl b. `Abbas r.a. pripovjeda: „Došao sam da posjetim Allahovog Poslanika a.s. kada je bolovao smrtnu bolest. Glava mu je bila povezana žutom mahramom. Nazvah mu selam i on me zovnu:
 - Fadle!
– Odazivam ti se Allahov Poslaniče – rekoh.
– Pritegni mi ovu mahramu na glavi.
Kada sam pritegao mahramu, on mi stavi ruku na rame i zatim izađosmo u džamiju.“

 

KAKO JE ŽIVIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*             Muhammed b. Sirin pripovjeda: „Kada smo jednom prilikom sjedili kod Ebu Hurejreta, Ebu Hurejre bijaše ogrnut sa dva lanena obojena ogrtača. On se useknu jednim od njih, a zatim primjeti: Vidi, vidi! – Ebu Hurejre se useknu u laneni ogrtač. Zaista je sam padao u nesvjest u prostoru između minbera Allahovog Poslanika a.s. i Aišine r.a. sobe. Tada je neko prišao i stavio mi nogu na moj vrat misleći da sam poludio. No, mene nije spopadalo ludilo nego je to bila samo glad.“*

 

* Površno gledano ovaj hadis nema ništa zajedničko sa naslovom poglavlja. Međutim, Allahov Poslanik a.s. je znao za slučaj Ebu Hurejreta i drugih ashaba koji su pripadali grupi poznatoj kao Ehlu suffe, ali nije imao čime da ih pomogne, što jasno govori kako je i sam Allahov Poslanik,a.s. živio skromno.   

 

*             Malik b. Dinar r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. se nikada nije najeo hljeba i mesa, izuzev kada bi nekoga ugostio.“

 

*             Nu`man b. Bešir r.a. je govorio prijateljima: „Zar ne jedete i ne pijete šta zaželite? Znam da Allahov Poslanik a.s. nije imao ni najlošijih hurmi da napuni stomak.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Mi porodica Allahovog Poslanika a.s. provodili smo mjesec dana a da ne zapalimo vatru. Živjeli smo od hurmi i vode.“

 

*             Ebu Talha r.a. priča: „Požalili smo se Allahovom Poslaniku a.s. na glad i pokazali smo mu kamen kojim smo pritisnuli stomak. On nam pokaza svoj stomak i ugledasmo dva kamena.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je izašao iz kuće u vrijeme u koje ga obično niko ne bi susretao. Ebu Bekr ga sustiže, i on ga upita: - Ebu Bekre, zašto si izašao?
- Izašao sam da se susretnem sa Allahovim Poslanikom, i da mu pogledam u lice i nazovem selam.
Ubrzo dođe i Omer. – Zašto si izašao Omere? – zapita ga poslanik a.s.
- Zbog gladi, Allahov Poslaniče – odgovori Omer.
- I ja sam osjetio glad – reče Posalnik a.s.

Krenuše skupa prema kući Ebu-l-Hejsema Ensarije koji je imao mnogo plami i ovaca. Pošto ga ne zatekoše kod kuće, Poslanik a.s. zapita ženu: - Gdje ti je čovjek?
- Otišao je da nam donese pitke vode – odgovori.

U to stiže i Ebu-l-Hejsem sa velikom mješinom punom vode.

On spusti mješinu, nazva selam i zagrli Allahovog Poslanika a.s. a zatim im prostrije hasuru u polumraku. Ubrzo donese grozd hurmi i stavi ga pred Allahovog Poslanika, a.s.

- Zar nam nećeš izabrati svježih hurmi? – upita ga Poslanik a.s.
- Allahov Poslaniče, ja želim da vi sami izaberete svježih ili zrelih hurmi.

Kad su pojeli hurme i napili se vode, Allahov Poslanik a.s. reče: - Tako mi Allaha, ovo je blagodat za koju ćete biti pitani na Sudnjem danu! Hladovina, ukusne svježe hurme i hladna voda!

Ebu-l-Hejsem ustade da pripremi ručak. Allahov Poslanik a.s. mu reče: - Nemoj klati ovcu koja daje mlijeka.

Ebu-l-Hejsem zakla janje ispeče ga i stavi pred njih. Kad su završili sa jelom, Allahov Poslanik a.s. ga upita – Imaš li slugu? – Nemam – odgovori. – Kad stigne roblje dođi.

Ubrzo nakon toga, Poslaniku a.s. su dovedena samo dva roba i odmah pozva Ebu-l-Hejsema.
- Odaberi koga hoćeš – reče mu. – Allahov Poslaniče, ti mi odaberi. – Savjetniku je ukazano povjerenje – reče Poslanik a.s., - Uzmi ovoga, jer sam ga vidio kako klanja, i postupaj sa njim lijepo.

Kada je Ebu-l-Hejsem stigao kući i ispričao ženi šta mu je rekao Allahov Poslanik a.s. ona mu reče: - Oporuku Allahovog Poslanika a.s. možeš izvršiti samo ako ga oslobodiš. – Slobodan je od sada -  odgovori Ebu-l-Hejsen.

Na to Allahov Poslanik a.s. reče: - Svakom poslaniku i svakom vladaru Allah je dao dvije vrste prijatelja: prijatelje koje mu naređuju dobro a sprječavaju ga od zla, i prijatelje koji mu samo propast žele. Koga Allah sačuva loših prijatelja sačuvan je!“

*             Kajs b. Ebi Hazim r.a. kazuje: „Čuo sam Sa`d b. Ebi Vekkasa r.a. kada je rekao: - Ja sam prvi čovjek koji je prolio krv na Allahovom putu i prvi čovjek koji je na Allahovom putu gađao strijelom. Bio sam sa vojskom Allahovog Poslanika a.s. u borbi gdje nam je jedina hrana bilo lišće drveća i trnja od čega su nam usne bile povrijeđene. Stoga su se zaista neki od nas naprezali pri vršenju nužde poput ovce kad se janji ili deve kad se devi. A danas me Benu Esed uči vjeri! Ako je tako, onda sam propao i propala su mi djela!“

 

*             Halid b. `Umejr i Ebu Rukad r.a. pripovjedaju: „Omer b. Hattab r.a. je poslao `Utbeta b. Gazvana na čelu vojske, i rekao mu: Kreni sa vojskom prema granici arapskih plemena sa nearapima. Kada je vojska stigla blizu Basre, ugledavši bijelkasti mehki kamen zapitaše: - Šta je ovo?
- Basra – odgovoriše i krenuše dok ne stigoše do jednom malog mosta. Neko reče: - Određeno nam je da ovdje stignemo – i tu se ulogoriše. `Utbe b.Gazvan im se obrati: - Sjećam se kad nas je bilo sedam uz Allahovog Poslanika a.s. jedina hrana nam je bilo lišće sa drveća, od kojeg su nam se usta pretvorila u rane. Raspolovio sam ogrtač sa Sa`d b. Ebi Vekkasom. A danas smo sva sedmorica vladari u nekoj pokrajini. Doći će vrijeme kada ćete poslije nas i vi biti vladari.“

 

*             Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Bio sam prestrašivan na Allahovom putu kao što nije niko, i bio sam na Allahovom putu proganjan kao što nije niko. Trideset dana smo proveli ja i Bilal, a jedina hrana za koju živ čovjek može jesti bilo nam je nešto što je Bilal nosio ispod pazuha.“

 

*             Nevel b. Ijas r.a. pripovjeda: „Često nam je bio sagovornik Abdurrahman b. `Avf, a kako je bio divan sagovornik! Jedanput nas je pozvao svojoj kući, i kada smo ušli on uze abdest. Zatim donese tepsiju sa hljebom i mesom. On je spusti pred nas i poče plakati.
- Šta te je rasplakalo? – zapitasmo ga.
- Allahov Poslanik a.s. je preselio na ahiret, a da se on i njegova porodica nikada nisu zasitili ni ječmenog hljeba! Čini mi se da nam nema dobra u ovakvom životu poslije njih!“

 

ALLAHOV POSLANIK A.S. JE VOLIO MIRIS

 

*              Sumame b. Abdullah r.a. priča: „Enes b. Malik nikada nije odbijao ponuđeni miris. Govorio bi:
- Ni Allahov Poslanik a.s. nikada nije odbijao miris.“

 

*              Ibn Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Tri ponuđene stvari nije lijepo odbijati: jastuk, miris i mlijeko.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
„Za muškarce je miris čija boja se ne vidi a miris osjeti, a za žene onaj čija se boja vidi a miris ne osjeti.“

 

*             Džerir b. Abdullah r.a. pripovjeda: „Prošao sam pored Omera r.a. i zbacio ograč sa leđa. Omer mi reče: - Uzmi svoj ogrtač! – a zatim se obrati prisutnim: - Nisam vidio čovjeka ljepšeg izgleda od Džerira, osim što se kazuje za ljepotu Jusufa, a.s.“*

* Poznato je da je Jusuf a.s. bio najljepši čovjek svog vremena, o čemu govore ajeti sure Jusuf. Nakon što se žena uglednog čovjeka iz starog Egipta zaljubila u Jusufa a.s. i pokušala ga navesti na grijeh, žene u gradu su joj počele prigovarati: - Upravnikova žena navraća momka svog na grijeh, u njega se ludo zagledala! Mislimo da jako griješi. Kad ona ču za njihova ogovaranja, posla po njih, te im pripremi divane, dade svakoj po nož i reče mu: - Izađi pred njih! A kada ga one ugledaše, zadiviše se njegovoj ljepoti, po rukama se porezaše i povikaše: - Bože, Bože! Ovo nije čovjek, ovo je plemeniti melek! (Jusuf, 30, 31)

Alejhisselam
<< 02/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
267790

Powered by Blogger.ba